All posts by Jan Jendeby

JJ Leadership Talks #8: : Coffee & Chat with Johanna Kropp☕Consultant in Strategic HR & People matters with inclusion perspective

I recently had an inspiring conversation with Johanna Kropp, a consultant who helps organizations boost their business by harnessing the full potential of a talented, diverse workforce. Our discussion focused on the importance of inclusive and sustainable recruitment practices. Here are some key takeaways:

1. Cultural Add Over Cultural Fit  Johanna emphasized the significance of looking for ‘cultural add’ rather than ‘cultural fit’ in recruitment. While cultural fit focuses on similarity and comfort, cultural add brings in new perspectives and ideas, fostering innovation and growth.

2. Strategic Workforce planning is a foundation for future-proof recruitment As a leader, it is easy that we immediately want to “find a clone asap” when someone resigns from a key position. Ideally, we want to balance the immediate need to fill the position with the long-term business needs. A solid Strategic Workforce Plan helps us in identifying and balancing these needs, ensuring sustainable and future-proof hires.

3. Unique Perspectives and Contributions Johanna highlighted the importance of asking all candidates which unique perspectives or experiences they want or can bring to the company. This approach allows individuals to feel valued for their uniqueness (regardless if it’s visible or not) and helps the company to recognize and make value of unique perspectives right from the start. Win-win from both an individual and organisational perspective.

What are your thoughts on these recruitment strategies? Share your insights below, and let’s keep this conversation going!

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #InclusiveRecruitment #SustainableHiring #wefindandgrowyourleaders AIMS International Sweden 🤩 AIMS International  Johanna Kropp

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leadership Talks #7: Coffee & Chat with Petter Bohman ☕ Data & AI Lead at Accenture

Today’s conversation with Petter Bohman from Accenture was enlightening and thought-provoking, especially as we delved into the intersection of leadership and AI. Here are some key takeaways from our discussion:

Don’t Delegate the Revolution – We are in the midst of an unprecedented technological revolution, and no one knows where we will be in 12 months. Leaders and boards cannot rely on a single person to master AI. It requires a collective effort and understanding across all levels.

Universal AI and Data Competence – AI’s broad impact necessitates that everyone, not just specialists, develops competence in AI and data. This is a significant transformation, but essential for success.

Conceptual Understanding Over Technical Mastery – While it’s not necessary for everyone to understand AI at an algorithmic level, a conceptual grasp of AI’s workings and risks is crucial. Leaders should aim to understand how to work with AI and harness its potential.

Multidisciplinary Teams Are Crucial – Multidisciplinary teams have been a cornerstone of agile methodologies for years. With the advent of Generative AI (Gen AI), the importance of these teams is magnified.

Enterprise GPT as the First Step – RAG as the Second – Give your employees access to LLMs (Large Language Models) in a secure way. This is important since you otherwise risk having ungoverned use of public LLMs with your company data. The second step is to enrich an LLM with your internal company knowledge. This is usually done using the so-called RAG pattern, where you feed the LLM with sections of your knowledge base depending on the user’s questions. (RAG = Retrieval Augmented Generation)

Leadership in the era of AI requires continuous learning, adaptability, and a collaborative mindset. How do you embrace AI? Share your insights below, and let’s keep this conversation going!

PS The image is created by giving ChatGPT 4o mine and Petters LinkedIn-pictures and asking for a “coffe and chat image”. (First iteration)

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #wefindandgrowyourleaders
AIMS International Sweden  AIMS International

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Insikter från mina Leadership Talks

I höstas började jag bjuda in intressanta ledare till samtal, som jag kallar ‘Leadership Talks’. Dialogerna har gett ovärderliga insikter och skapat en plattform för tankeutbyte om framgångsrikt och effektivt ledarskap. Min ambition är att fortsätta dela med mig av insikter som kan vara av intresse för dig. Här har jag sammanställt kärnbudskapen från de möten jag har haft så här långt.

Leadership Talk #1, : Omfamna Mångfald och Värdebaserat Ledarskap

Första samtalet i serien var med Caroline Farberger och det belyste vikten av att anta en mångfaldig inställning till arbetsuppgifter samt värderingar i ledarskap. Carolines unika erfarenheter som både Carl och Caroline gav en personlig inblick i värdebaserat ledarskap och dess kraft att skapa inkluderande arbetsplatser.

Leadership Talk #2: Att Röra Sig Snabbt i Stora Organisationer

Martin Lennermark från SEB delade med sig av sin strategi för att driva förändring inom stora organisationer. Nyckeln, enligt Martin, ligger i att välja insatser där man gör mest nytta med minsta möjliga komplexitet.

Leadership Talk #3: Arbetskraftens Framtid och Styrelsens Ökade Ansvar

Louise Dyrendahl från EY Consulting betonade behovet av strategisk arbetskraftsplanering i ljuset av demografiska förändringar och övergången till hybridarbetsmodeller. Hon poängterade även styrelsens växande ansvar, särskilt inom hållbarhetsområdet.

Leadership Talk #4: Konsten att Överlämna Stafettpinnen

I samtalet med Johan Thyblad utforskade vi övergångar i ledarskap. Johan delade sin resa som grundare och hur han hanterade överlämningen till en efterträdare med betoning på betydelsen av kulturell överensstämmelse och att lämna utrymme för nytt ledarskap.

Leadership Talk #5: Ledarskap i Teknikens Tidsålder

Helene Barnekow och jag diskuterade hur teknologisk förståelse är avgörande för ledarskap idag. Vi var överens om att nyfikenhet på teknik är ett måste för alla ledare, eftersom teknologi ständigt omformar näringslivet.

Leadership Talk #6: Välbefinnande och Karriärtillväxt

Miriam Sundholm från Aumla gav en nyanserad bild av sambandet mellan välbefinnande och karriärutveckling. Att känna till sina drivkrafter och hantera sina begränsningar är grundläggande för en hållbar karriärväg.

Sammanfattning: Ledarskapets Personliga Natur

I samtalen framkommer en tydlig bild: uppdrag är unika och ledarskap är djupt personligt och formbart. Det kräver självkännedom, mod att anamma förändringar och vishet att skapa en miljö där man når framgång och där både ledare och team kan blomstra.

Inbjudan till Dialog

Dela med dig av dina tankar och erfarenheter eller att ta direkt kontakt med mig för att komma med önskemål om framtida samtalsämnen och intressanta ledare.

Leadership talks

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leadership Talks #6: Miriam Sundholm

Reflecting on Wellbeing and Career Growth with Miriam Sundholm, Founder of Aumla

Recently, I had the pleasure of catching up with Miriam, a former Accenture colleague who decided to start her own company, Aumla, where she helps organizations implement effective Wellbeing programs.

Our conversation, centered around intrinsic motivation and the critical reflection necessary when considering the next steps in one’s career. Here are some key takeaways to support you on your career journey:

🚀 Your drivers:  It’s essential to understand your core values and what drives you. These elements significantly impact your performance and satisfaction at work. Before making any career move, take a moment to reflect on what brings you joy and energy –  is it innovation, people, results or climate action? This self-awareness will guide you toward opportunities that resonate with you deeply.

🛑 Your pain points: It’s equally important to acknowledge any aspects of your current situation that feel stuck or cause discomfort. Are these elements within your power to change, thus improving your work environment? Or does it necessitate a more significant shift, possibly moving away from your current role or organization?

🍃 Your wellbeing: To not only be sustainable, but also to thrive in your career, it’s crucial to recognize what you require from your work environment. Consider the external factors that matter most to you—be it work flexibility, the nature of your interactions with co-workers, or the extent of travel involved. Identifying these can help you find a role that fits your needs and lifestyle!

What do you consider important when looking for your next career move?

aimsinternational CareerDevelopment  WellbeingAtWork  SelfLeadership  PersonalGrowth  ProfessionalWellbeing  wefindandgrowyourleaders
AIMS International Sweden

Posted in AIMS International Sweden, Leadership talk | Leave a comment

Leadership Talks #5: Coffee & Chat with Helene Barnekow ☕

Leadership Talks #5: Coffee & Chat with Helene Barnekow ☕ Non-Executive Board Member, investor with passion for leadership

Today’s coffee conversation with Hélène Barnekow left me inspired and challenged in equal measure. Here are some key insights we discussed:

No, it’s not going to go back to normal – There is no normal to go back to. Hence leaders need to find their platform with their purpose.

Tech Curiosity – “Regardless of what business you are in, you are in tech.” We agreed that staying tech-curious is essential for all leaders, as technology continues to reshape industries.

Key leadership traits are courage and humility – Need courage for reasonably fast decisions in a very uncertain context. When things move fast: be humble and foster diverse teams. Be kind. 💖

Executive Search Dynamics – The demand on Executive Search Firms has never been greater. Understanding clients’ businesses, challenging norms, and embracing diverse perspectives are critical in this space.

Complexity of Board Work – Board literally set the agenda for strategy and direction. Boards must walk the talk and be forward leaning. Recruiting the right, diverse team to boards is more important than ever. (You might need and external partner 😊.)

Leadership is a journey of continuous learning and adaptation. What are your thoughts on these key leadership traits and challenges? Share your insights below, and let’s continue the conversation!

#executivesearch #aimsinternational #LeadershipTalks #LeadershipInsights #wefindandgrowyourleaders
AIMS International Sweden 🤩 AIMS International
Helene Barnekow

Helene Barnekow

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Dynamiskt seminarium om samspelet mellan ägare, styrelse och vd

Vi vill ha framgångsrika företag och pekar ofta ut vikten av att ha rätt ledarskap för att lyckas skapa sådana. Det är ofta fokus på styrelsen eller VD med ledningsgrupp. I går bjöd vi in till ett seminarium för att gå lite mer på djupet i hela organisationsdynamiken och utforska varför samspelet mellan ägare, styrelser och VD:ar inte bara är en nödvändighet utan även pulsen i blomstrande företag. Vi presenterade några olika perspektiv på samspelet och fick utmärkta frågor och synpunkter från deltagarna, som fyllde Bellmansalen på Den Gyldene Freden i Gamla stan, Stockholm.

Stort tack till alla som kom och för ert kunniga engagemang och tack till Annika Hall och Jonas Carpvik, Anders Uddfors och Titti Hammarling för de olika perspektiv ni bjöd på.

Annika Hall är specialist på ägarfrågor har en bakgrund som forskare i företagsekonomi – med inriktning på familjeföretag. Hon har under många år varit rådgivare vid ägarförändringar och konsultar idag kring detta. Hon skriver också böcker och artiklar, föreläser och håller utbildningar. Sedan nyligen är hon också Senior Advisor, Board Services, med fokus på Family Business Consulting.

Jonas Carpvik har lång erfarenhet från ledande positioner inom främst familjeföretag. Han har varit VD, Styrelseordförande och ledare i andra centrala roller. Jonas konsultar idag inom Ledarskap och Affärsutveckling.

Båda är Associerade med AIMS International.

Vi fick höra dem samtala kring SAMSPELET MELLAN ÄGARE, STYRELSE OCH LEDNING – KRITISKT FÖR FRAMGÅNG I ERT BOLAG

Anders Uddfors är VD på Prosero Security Group och har haft en lång karriär med flera ledande befattningar inom framgångsrika bolag. Senast kommer han från tjänsten som VD på Lernia AB. Anders har haft ett flertal styrelseuppdrag och är för närvarande styrelseordförande i Origo Group.

Temat för Anders framförande var: VD:S PERSPEKTIV PÅ SAMSPELET OCH ATT LEDA I FÖRÄNDRING.

Titti Hammarling är Executive VP EMEA och Head of Global Board Services samt medlem i vår globala board på AIMS International. Fokus i Tittis arbete är Executive Search och Board Services för företag i Sverige och internationellt.

Titti lyfte fram faktorer i samspelet som är viktiga att tänka på i rekryteringssammanhang. Rubriken var: HUR LYCKAS MAN MED SIN VD-REKRYTERING?

Har du frågor eller också vill prata om det viktiga samspelet för att få en kraftfull och samspelad ledning – hör av dig till oss!

AIMS International, Bellmansalen

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leadership talk 4 – Johan Thyblad

Leadership Talks #4: Coffee & Chat ☕ with Johan Thyblad, who is wrapping up a distinguished 22 tenure as MD at Solita Sweden/Ferrologic. -stepping aside-

We had a chat about the art of stepping aside—a topic as crucial as the journey itself. Johan shared his insights on being a company founder, orchestrating growth, selling, and gracefully passing the torch to a successor.

  • Handing Over Without Hovering: The need to avoid interference with new leadership. We touched on the balance of facilitating a seamless transition while ensuring continuity.
  • Recruitment & Culture: Johan actively participated in his successor’s recruitment, underscoring the importance of cultural alignment. Also, on the role of a recruiter in the process.
  • Knowing When to Step Aside: We reflected on what prompted Johan to conclude his tenure. He shared the benefits of injecting fresh perspectives and the strategic value of bringing in a new helmsman.
  • Staying Relevant Post-Transition: We explored ways to staying involved post-transition without overshadowing and the importance of shaping a long-term plan for continued success.

Feel free to share your thoughts on leadership transitions below in the comments.

Johan Thyblad - Jan Jendeby

#aimsinternational #solita #LeadershipTalks #LeadershipInsights #SuccessionPlanning #recruitment #wefindandgrowyourleaders #executivesearch

Posted in AIMS International Sweden, Leadership talk | Leave a comment

Leadership Talks 3 – Louise Dyrendahl

Leadership Talks #3: Coffee & Chat ☕ with Louise Dyrendahl,  Partner, EY Consulting, Nordic Workforce Advisory

Great to connect with old friends/colleagues.

Some of the things we touched upon:

  • Re-skilling/up-skilling: with declining population in the developed world and continued market growth, talent is becoming scarce, re-allocation of the workforce and strategic workforce planning is more important than ever.
  • Future of work – When am I working? Where am I working? Like it or not; it will be hybrid work (where applicable) going forward.
  • Increasing responsibility on the board; especially with regards to Sustainability and directives to comply with (e.g. CSRD).

Louie Dyrendahl - Jan JendebyWhat are your thoughts?

#aimsinternational #solita #LeadershipTalks #LeadershipInsights #SuccessionPlanning #recruitment #wefindandgrowyourleaders #executivesearch

Posted in AIMS International Sweden, Leadership talk | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se