All posts by Emma Lindén

Nytt år, nya möjligheter – nå mål på rätt sätt

Vi har nu precis sparkat igång 2023 och en känsla av ett nytt år med möjlighet till förändring känns härlig. Vi tittar bakåt och reflekterar kring året och vill nu sätta nya mål. Gymmen har högsäsong, många nyårslöften skall infrias men om ett par månader finns det återigen utrymme och tid på gymmen och träningsklasserna. Många av de mål vi sätter nås aldrig. Vad är det som gör att vi inte lyckas hålla i trots att vi har så goda intentioner?

Hur gör vi då för att hålla motivationen och viljan att nå de där målen?

Detsamma gäller i arbetslivet. Det finns teorier och forskning som visar på att de som sätter upp mål är mer framgångsrika. Hur gör vi då för att hålla motivationen och viljan att nå de där målen? En viktig sak är så klart att bibehålla motivationen och att sätta upp realistiska mål. Vad är målsättningen med målet? Motiverar det oss? Handlar det om att vi ska hållas oss friska och kunna leva ett långt liv utan krämpor eller handlar det om att tappa de där extra kilona? Se till att sätta upp mål och en vision som ger motivation som håller under lång tid, dvs: hitta ditt varför. Fundera sedan på hur du ska nå din vision. Vad behöver du göra för att nå ditt varför? Varför eller visionen är något som ligger långt fram i tiden och därför är det viktigt att bryta ner visionen till vad du behöver göra här och nu. Först då kommer målsättningen.  Det krävs disciplin för att nå dina mål och vi människor behöver få positiv feedback/belöning för att hålla motivationen uppe och fatta beslut som leder oss till vår vision även när vi lockas att avbryta och ta den enklare vägen. Starta alltid med ett mål som har låg tröskel så du ger dig chans att lyckas, för känslan av att prestera och lyckas gör att vi skapar än mer motivation för det långsiktiga målet, vår vision. Du behöver lägga en plan men det viktigaste är ändå att göra. Sätt konkreta och tidsbestämda mål på VAD som skall göras, NÄR det skall göras och VEM som skall göra.  Ifall visionen är att du ska leva ett långt och friskt liv så är det kanske den där lunchpromenaden du skall ta idag och känna dig nöjd med det första steget mot din vision.

Tänk långsiktigt och fira även de små stegen

Så se till att ställ dig frågor kring din vision oavsett om det gäller din livsvision, din karriärvision eller din företagsvision för att säkra att den är djupt förankrad i vad du faktiskt vill åstadkomma. Som ledare lägg tid på att sätta visionen, involvera andra för att säkra att den är välförankrad och jobba därifrån. Vi mår bra av och behöver mål för att vara framgångsrika men se till att prioritera och var inte för ambitiös i nuet utan se det långsiktiga och fira även de små stegen som leder dig till din vision.

Emma Lindén & Louise Brondin Månsson

Mål 2023

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Snäll eller dum som en ko?

Under åren har jag noterat en förändring i förhållningssättet till begreppet snällhet, det vi kallar sympatisk (sympatiskhet), hos de ledare jag mött. Sympatiskhet ingår i femfaktormodellen som är den teori som de flesta personbedömningstest vilar på. Sympatiskhet i detta sammanhang handlar om vilket förhållningssätt /stil som en person har i sina relationer till andra. Dvs vissa personer är och uppfattas som varma, tillitsfulla, snälla, sympatiska och ofta ivriga att få hjälpa till och andra är mer skeptiskt inställda, avvaktande och tar lättare till ett kritiskt synsätt mot andra.

Snäll med integritet

Förr pratades det om, att man måste ha hårda nypor, vara kallhamrad för att kunna vara en verklig ledare för att kunna fatta svåra beslut och inte engagera sig för mycket. Ledare ville inte heller betraktas som snälla. Jag har själv fått höra ord som – du är en av de snällaste cheferna jag haft – den feedbacken landade inte helt bekvämt i mig själv till en början. För det finns en viss negativ koppling med ordet i jobbsammanhang, snäll förknippas ofta med något negativt, snäll som en ko, dvs att det är samma som att vara lite korkad. Visst finns det en risk att vara för snäll, att man är en mesig ledare som lätt utnyttjas och lägger sig platt för andra. Det är dock en felaktig tolkning av begreppet snäll enligt mig. För vad betyder egentligen begreppet snäll när det handlar om ledarskap? Stefan Einhorn som skrivit boken Konsten att vara snäll, menar att en snäll människa också måste ha omdöme, mod och integritet för annars riskerar det att bli just dum-snäll.

Bidra till psykologisk trygghet

Att vara snäll som ledare genom att alltid hålla med, aldrig ställa krav, undvika obekväma beslut – ja, det skapar otydlighet och gör att organisationen tappar handlingskraft. Att däremot vara snäll genom att vara lyhörd för andras åsikter, visa respekt för både andras och egna behov, ta nödvändiga beslut även om de är svåra och uttrycka sin egen ståndpunkt – då är man som ledare snäll på riktigt eftersom det bidrar till så kallad psykologisk trygghet – den viktigaste faktorn för att skapa trivsel och goda resultat i ett team, enligt forskning.

De senaste åren har jag sett en tydlig förändring hos de ledare jag möter, de använder ord som snäll, empatisk, lyhörd och inlyssnande mycket mer när de beskriver sin ledarstil och sina framgångsfaktorer än tidigare. Även rekryterande chefer har svängt i sin syn och ser det också som en positiv egenskap när de ställs inför ledare som har en hög sympatiskhet utifrån begreppet i femfaktor-teorin. Detta är glädjande då jag är övertygad om att snällhet i ordets rätta bemärkelse är en av de viktigaste nyckelfaktorerna i ett framgångsrikt ledarskap. Glöm dock inte att snällhet skall, som Stefan Einhorn utrycker det, kombineras med gott omdöme, mod och integritet för att skapa effekt!

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Självkännedom – en nyckel till gott ledarskap

I mitt arbete möter jag dagligen intressanta personer som är i olika skeende i sin karriär. En gemensam nämnare för de som är verkligt framgångsrika är de som reflekterat kring sig själv och sina förmågor, dvs de som har en god självinsikt, självkännedom. De som har en realistisk uppfattning kring sig själv.

Styrkor och svagheter

Självkännedom innebär att man förstår sin personlighet och motivation, sina beteenden, vanor, reaktioner och tankar. Vi har alla styrkor och svagheter och det viktiga är att vara medveten om dem och hur de påverkar både oss och omgivningen.

Självinsikten ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas då det ger dig en öppenhet för coachning, lärande och en medvetenhet om var dina begränsningar finns. Detta är viktigt för att veta till exempel vilka andra kompletterande personligheter och kompetenser jag bör omge mig med för att lyckas med mitt uppdrag. Vilken företagskultur, miljö och under vilket ledarskap kommer jag bäst till min rätt i? Trivs jag med väldefinierade processer och strukturer eller vill jag själv vara med och bygga och skapa dem? Kommer jag vara mest framgångsrik i ett entrepreneuriellt företag eller i de stora matrisorganisationerna?

God självinsikt skapar större förtroende

Större självinsikt och bättre självkännedom kan också hjälpa oss att göra bättre val, och framför allt att förstå våra beteendemässiga reaktioner. Att lära känna sig själv och sina egna känslor är därför en viktig nyckel till framgång – både privat och i arbetslivet. Om ditt beteende inte uppfattas så som du önskar kan du inte heller räkna med att få de effekter du önskar. God självinsikt skapar också ett större förtroende hos din omgivning, ledarskapet blir mer autentiskt, förutsägbart och mer stabilt vilket skapar större förutsättningar att lyckas som ledare.

Fokus på matchning

När vi rekryterar ledare är självinsikt och personlig mognad något som vi lägger stor vikt vid för att säkra en god match. Vi söker efter en samstämmighet med hur individen ser på sig själv och sina beteenden, hur omgivningen uppfattar dem och hur de faktiskt uppträder och uppfattas under en rekryteringsprocess. Vår roll som rådgivare under processens gång gentemot både kund och kandidat är viktig för att säkerställa en god matchning. Här tar vi stöd av assessment, referenstagning och vår erfarenhet som personbedömare.

De flesta bedömer själva att de har en god självinsikt. Intressant är dock den forskning som Tasha Euris hänvisar till i Working with People Who Aren’t Self-Aware i Harvard Business Review (2018-10-19) som visar att 95% av alla tror att de har en god självkännedom medan det i verkligen endast är 10–15% som verkligen har det. Hur har vi det då med självinsikten? Det krävs både vilja, mod och nyfikenhet för att öka sin självinsikt.

Hur kan man jobba med att förbättra sin självinsikt?

  1. Börja med att identifiera dina grundläggande personliga egenskaper och hur de påverkar dig i samspelet med andra och ditt jobb. Vad hos dig själv är det som gjort att du lyckats och misslyckats med det du åstadkommit?
  2. Fundera kring dina beteenden i olika situationer, dvs när du är på gott humör, när du har flow, vid en deadline, i förändring, när du är trött etc. Vad och vilka beteende får dig att reagera känslomässigt? Identifiera vilka beteenden som kommer lätt för dig och vilka som kräver mer energi.
  3. Spegla dig via din omgivning. Hur uppfattas du av din omgivning? Ställ frågan till de som du samarbetar med, de som rapporterar till dig och till din närmsta chef? Stämmer bilden de ger med din egen självbild?

Så mitt råd är att ge dig tid till självreflektion för att få ut din fulla potential. Glöm inte att vi ständigt utvecklas genom andra och vår miljö så självinsikt och självkännedom är något vi hela tiden behöver värdera och omvärdera för att ha en så korrekt och sanningsenlig självbild som vi bara kan.

självkännedom

 

 

 

 

Posted in AIMS International Sweden, Coaching, Utveckling | Leave a comment

Hitta ditt varför!

Den vanligaste frågan vi får just nu i våra kunddialoger är: – Berätta nu vad det var som gjorde att ni valt att starta upp en ny verksamhet.

För oss är svaret enkelt. Vi verkar i en bransch som vi upplever börjat spreta de senaste åren när det kommer till kundfokus och kvalitet och det vill vi ändra på. Vi vill göra skillnad för både kunder och kandidater genom en närvarande, personlig och rådgivande approach tillsammans med en stark passion och kunskap om näringslivet. Vi vill skapa det lilla och personliga i det stora sammanhanget och verkligen göra skillnad med vår gedigna erfarenhet inom Executive Search, Board Services och Talent Management. AIMS International har en stark övertygelse att rekrytering genomförs bäst lokalt och det gör att vi kan förena vår starka lokala förankring med en global täckning (på riktigt!) med kollegor i över 50 länder. Som AIMS International Sweden i södra Sverige står vi för innehållet och det innebär att entreprenören i oss också får utrymme! En annan viktig aspekt för oss båda är att tidpunkten i livet är rätt för att återigen arbeta med en etablering i kombination med att det var dags för en ny utmaning.

Att rekrytera nyckelpersoner och byta jobb är stora beslut och då vill vi kunna vara där som en långsiktig samarbetspartner. För att verkligen kunna göra det på rätt sätt krävs tid och fokus för varje individ och uppdrag med samarbeten som bygger på öppna, ärliga och verklighetsbaserade dialoger (ibland smärtsamt men viktigt). Vi tar på oss de uppdrag vi kan lösa och genomför inte fler uppdrag än det finns tid för!

Dessa ord kan förtydliga hur det är att samarbeta med oss:

Enkelt, träffsäkert, lyhört, personligt och långsiktigt.

Detta är vårt varför! Lite skämtsamt inte så mycket Rolex, flotta bilar och dräkter men vi bjuder gärna på rådgivning och goda samtal över en kopp kaffe. Välkommen att höra av dig så pratar vi gärna om ditt varför!

Emma & Louise

#executivesearch #boardservices #talentmanagement #aimsinternationalsweden #aimsinternational

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Blir den personliga kontakten och rådgivningen allt viktigare?

Under de senaste åren har jag upplevt ett ökat behov och vikt av den personliga relationen och rådgivningen hos de personer jag möter, det gäller så väl kunder som kandidater. Vad är det som gör att jag ser en så tydlig tendens till ett ökat behov av stöttning och rådgivning?

Maslows behovstrappa

Vilka är våra mänskliga behov i dagens samhälle/arbetsliv? Maslows klassiska behovstrappa kan kännas både hierarkisk och förenklande men ändå så rätt då vi människor behöver ha de grundläggande behoven tillfredsställda, vi behöver trygghet, vi behöver tillhöra en gemenskap, och få uppskattning för att kunna förverkliga oss själva.

Vår bransch – en relations- och förtroendebransch

Den bransch jag verkar i är en relations- och förtroendebransch dvs människor arbetar med människor. I en rekrytering ska rekryterande chef förutspå en persons potential och möjlighet att vara framgångsrik i en ny kontext. Kandidaten i sin tur ska kunna sätta sig in i ett företags strategi, kultur och värderingar samtidigt som de ska kunna bedöma möjligheten att lyckas med det uppdrag de förväntas leverera på. Det är så klart stora och svåra beslut och frågor där det är värdefullt med ett bollplank och rådgivning för att våga ta steg och bedöma risker och möjligheter.

Informationsflödet

Tillgången till information är oändlig i vår globala och digitala värld, vi kan snabbt och enkelt ta del av teorier, analyser, nyheter och vetenskaplig forskning för att kunna fatta välgrundade beslut. Jag vill tro att behovet av den mänskliga kontakten, behovet av bollplank blivit än större just på grund av att vi idag har tillgång till så mycket information när vi skall fatta beslut och att vår värld blivit alltmer digital. Vi behöver stöttning för att navigera rätt.

Dagens digitala värld ger också färre personliga fysiska möten och interaktioner med andra människor. De senaste åren har vi även blivit prövade genom hemarbete och interaktioner främst via digitala möten där det mellanmänskliga inte får samma utlopp som i de fysiska mötena.

Vi möts dagligen av digitala chatbots vid kontakter med myndigheter eller banker och hänvisas till digitala kontakter med vården där kommunikationen haltar och tar tid när det enda man vill göra är att få se en person i ögonen som lyssnar och kan ställa följdfrågor. Servicebranschen har fångat upp frustrationen och kompletterar nu sina digitala verktyg med fysiska mötesplatser för att öka kundupplevelsen.

Idag kan vi genomföra stora delar av vårt jobb med högre hastighet då vi automatiserat och tagit bort en stor del administration. I vårt arbete kan vi extrahera stora mängder information och vi kan snart göra urval med hjälp av AI, vilket är en fantastisk utveckling.

Det personliga mötet

Sammanfattningsvis tror jag att vikten av rådgivning och personliga möten blir viktigare för att balansera de kommunikationsbrister som kan uppstå vid användning av digitala verktyg. Det finns en törst efter personlig service, rådgivning och relationer som en faktisk motvikt till digitaliseringen.

Bidra till beslutsprocessen

Jag menar att det idag har blivit ett gap som jag som konsult gärna är med och fyller, dvs genom det nära, personliga och rådgivande. Att kunna vägleda och stötta så väl kunder och kandidater till att fatta så välgrundade och reflekterande beslut som möjligt för att bidra till ett ännu mer framgångsrikt näringsliv!

personliga kontakten

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se