All posts by Börje

Hur viktigt är det med branschkunnande?

Att rekrytera ledare och nyckelpersoner kan ge uppdragsgivare stor potentiell framgång och utveckling. Det är också förknippat med utmaningar och risker. Vem är egentligen rätt? Hur mycket behöver man kunna om den aktuella branschen? Ska man gå på säkra kort eller våga något nytt? Ska man sedan rekrytera utanför de egna landsgränserna så ökar komplexiteten. Det är inte alltid så lätt att greppa språk och kultur. För att inte tala om sättet att göra affärer.

Vi ser att behovet av kvalificerad guidning ökar bland våra kundföretag. Som uppdragsgivare har man ibland ett behov att snabbt och säkert få hjälp i att lösa rekryteringsuppdrag över landsgränserna. Som verksam i AIMS International har man kvalificerat sig att generellt verka som Executive Search-konsult i sitt land. Som här i Sverige – vi gör uppdrag i olika branscher och över hela landet. Vi är generalister. Den bredden gör att vi kan hitta intressanta lösningar över branschgränserna.

AIMS International – Global Practices

Ibland är dock branschkunnandet en nyckel till framgång. I AIMS International har vi därför ett team för varje land men vi har också olika branschgrupper, som vi kallar Global Practices. I dem arbetar vi både strategiskt och operativt med branschspecifika frågor. Allt för att kunna erbjuda våra kunder kunskap och erfarenhet som rör deras branschorienterade behov. Konsulterna i en Global Practice har lång och bevisad erfarenhet inom en specifik bransch. Då det globala perspektivet är centralt för oss är alla geografiska regioner representerade och bara en konsult per land kan bli medlem. Varje Global Practice leds av ett Head som stöds av en Deputy eller av regionala Heads. De känner alla väl till AIMS Internationals historia och organisation.

För att i dagens globala ekonomi kunna hjälpa kunderna med kunskap och konsulter som globalt täcker olika aktuella sektorer har vi idag nio Global Practices:Global Practices - globalt branschkunnande

I varje Global Practice möts vi digitalt mer eller mindre varje månad kring föredrag, samtal och uppdateringar. Naturligtvis möts vi också i samband med års- och regionala möten. Ett mervärde med Global Practices, förutom att kunderna får kunniga och uppdaterade konsulter, är att vi själva hela tiden lär oss mer om branscher och om världen.

Har du frågor eller vill diskutera med oss är du varmt välkommen att kontakta oss

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Är Asien intressant för dig?

Svenska företag är framgångsrika med att utveckla nya produkter och tjänster. Då Sverige är en liten marknad så har det varit en naturlig strävan för våra företag att också etablera sig utomlands. Sverige är därför idag ett hem för många framgångsrika internationella företag, vilket i hög grad har bidragit till vårt välstånd.

För att lyckas med internationell etablering och konkurrens är det en nyckelfråga att kunna rekrytera till ledande och affärskritiska positioner i de aktuella länderna. Både med svenska personer till olika befattningar i dotterbolagen utomlands men också personer från de aktuella länderna för att säkerställa lokal kompetens, kulturell förståelse och marknadskännedom. Genom internationellt välfungerande Executive Search kan våra kunder på ett effektivt och tryggt sätt få fram de bästa kandidaterna. När ett svenskt företag ska rekrytera utomlands så fungerar vi i AIMS International Sweden som projektledare och våra lokala partners inom AIMS International som de konsulter som genomför den lokala processen. För att kunna hjälpa våra kunder så finns AIMS International i 55 olika länder med konsulter som alla kan genomföra och garantera en internationellt hög standard. Vi är hårt kvalitetsgranskade av AESC, där vi med alla partners är medlemmar.

Låt oss här blicka österut. Vi har lokala kontor i alla de viktigaste länderna i Asien och Stilla havsregionen (APAC) som Indien, Japan, Kina, MalaysiaSingapore, Sydkorea och Vietnam. Representanter för AIMS International i dessa länder samlades nyligen i Tokyo för en tredagarskonferens som lyfte fram regionens unika styrkor och dess gemensamma vision för framtiden.

Är det aktuellt för er att dra nytta av APAC-marknaden? Kontakta oss på AIMS International Sweden för att diskutera dina specifika behov och hur vi kan hjälpa dig.

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Head of Investor relations – en affärskritisk specialistroll

Många specialistfunktioner är starkt affärskritiska för företag och ofta svåra att hitta rätt kompetens till. Detta av det enkla skälet att kraven är höga och konkurrensen om erfarna och erkänt skickliga personer är hård. Därför tillhör det också vår portfölj av tjänster att söka efter specialister och inte enbart att söka efter ledare. En intressant och strategiskt viktig funktion vi väljer att fokusera på i dag är Investor Relations, i vardagligt tal kallat IR. Investor Relations har ökat i betydelse och i takt med det blir det allt viktigare att hitta rätt person för att leda och utveckla en sådan verksamhet.

För att få möjlighet att expandera söker sig många aktiebolag till aktiemarknaden då de där kan få tillgång till externt kapital. Förutom expansionsmöjligheten så leder det till att företaget får uppmärksamhet och att de måste efterleva lagar och regler som gäller för börsföretag. I annat fall kan det leda till negativ publicitet och böter samt avnotering av bolagets aktie från den börs där aktien handlas. För att kunna dra fördel av att få tillgång till externt kapital så kräver det kompetens som bolaget ofta saknar internt. Därför behöver man rekrytera och kanske hittar företaget rätt nyckelperson via Executive Search.

I tidernas begynnelse

För att samordna informationen och regelefterlevnaden så har börsbolagen skapat en funktion som kallas Investor Relations. Den engelska termen skulle kunna översättas med investerarkontakter. Första gången i historien som befattningen dyker upp är på tidigt 1950-tal, då General Electric inrättade en befattning, då inom PR-avdelningen, som skulle arbeta med kommunikation i relationen med investerarna. Hur bolag utvecklas har med tiden fått ett allt större nyhetsvärde. Det finns fler börsnoterade företag än tidigare och kraven på IR har ökat i takt med att företagen och omvärlden har utvecklats, aktieägandet breddats och ekonomijournalistiken utvecklats. Investerarna har blivit fler, är större samt är ofta internationella. Möjligheten för privatpersoner att investera och främst pensionsspara i aktier via fonder hos banker, försäkrings- och fondbolag har också skapat ett allt större behov hos börsbolagen att kommunicera finansiell information.

Bolagsfinansiering

Företag kan finansiera sig på två sätt. Antingen så återinvesterar de sina vinster eller så får de finansiering via kapitalmarknaden. Man brukar dela in i kapitalmarknaden i kreditmarknad (lånat kapital) och aktiemarknad (eget kapital). Kreditmarknaden består av banker som lånar ut kapital till företagen men också av lån via obligationsmarknaden. Aktiemarknaden består av både företag som har och som inte har noterat sina aktier på en börs. Om ett större bolag önskar finansiera sig via aktiemarknaden så väljer de att notera sina aktier. Det är ett effektivt sätt att kunna få in kapital från många olika sorters investerare, gärna till så låg kostnad som möjligt. Företaget blir därmed mer synligt. Många upplever också att ett företag som är börsnoterat har en större trovärdighet, då det finns striktare informations- och redovisningsregler för sådana. Det finns dock nackdelar med att vara börsnoterad. Publika företag omgärdas av strängare regler som kräver en större transparens. Det medför ökade kostnader, större risker för fientliga övertaganden och så kallad kvartalskapitalism. Därför finns det fokus på att ett börsbolags värdering ska vara någorlunda rättvis. Vad som är en rättvis värdering är en omfattande fråga som jag inte kommer att gå in på här.

Investor Relations ansvarar för kontakten med olika sakägare i vid bemärkelse och inte enbart börsbolagets egna aktieägare. De som är de främsta intressenterna när det gäller företagets ekonomiska information är bl. a. börsen, investerarna, analytikerna, mäklarna, bankerna, kreditutvärderingsinstituten, medierna och myndigheterna.

Syftet med Investor Relations

Syftet med funktionen är många. Det främsta målet för IR kan anses var att fånga marknadens förväntningar och att informera högsta företagsledningen så att man anpassar kommunikationen efter behov. Man kan säga att det gäller de frågor som kapitalmarknaden önskar få svar på så att deras värderingsmodeller ska fungera så korrekt som möjligt. Utöver de strikt ekonomiska frågorna så önskar man också ta god hand om nuvarande och potentiella aktieägare. En god omsättning på aktien med lagom stora svängningar brukar vara en målsättning, så att köpare och säljare lättar hittar varandra. Därför krävs det en konsekvens och öppenhet från företagets sida. Man måste informera i goda som dåliga tider och möta kapitalmarknaden regelbundet samt vara trovärdig.

Det ligger i sakens natur att IR-funktionen måste vara nära länkad till företagsledningen. Ibland ligger den direkt under VD men oftast underordnad Finans- eller Kommunikationsdirektören. Det viktiga är den direkta accessen till företagsledningen.

För att nå ut med informationen är årsredovisningar och kvartalsrapporter grunden. Därutöver pressreleaser, roadshows, kapitalmarknadsdagar, mejls och telefonsamtal. Att snabbt kunna svara har blivit allt viktigare. Speciellt om företaget riskerar att utsattas för ett så kallat drev. IR-funktionen kan variera i sina fokusområden men oftast är den informerande, imageskapande, missionerande, relationsskapande och ibland försvarande. En viktig uppgift för IR är också att utbilda internt om regelverket.

I ett mindre börsnoterat företag är det enbart en person som är IR-ansvarig. Titeln brukar vara Head of Investor Relations. Det kan var en intern eller en extern person. Ibland en hybrid. På stora börsnoterade företag finns det ett helt IR-team. Ibland är någon av medarbetarna stationerad utomlands i stora finanscentrum som t. ex. London eller New York.

Att vara IR-ansvarig kräver i dag att man är en person som både kan kapitalmarknaden och som är bra på information och relationsbyggande. Bakgrunden är oftast att man har varit aktieanalytiker eller kommunikatör. Vilken person som är rätt beror på börsbolagets krav och önskemål. Eller kanske står man inför en notering och då vill man ha någon med den erfarenheten från tidigare. I vilket fall så har bolagen mål och resultat som ska uppnås och det är mer regel än undantag att man önskar utveckla sin IR-funktion till toppklass. Det är där vi kommer in och letar oss fram till rätt person för kundföretagets uppdrag.

AIMS International Sweden.

Head of Investor Relations

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Ilona Baumane-Vītoliņa

We continue our presentations of interesting colleagues at AIMS International. This time we are interviewing Ilona Baumane-Vitolina, representing the team in Latvia. Illona will share her thoughts on Executive Search in Latvia. Ilona Baumane-Vitolina is Managing Partner at AIMS International Latvia and a member of the teams for Board Services.

What is the Latvian economy like?

Latvia became an independent nation again in 1991 and began a rapid westward orientation. It became a member of both the EU and NATO in 2004 and adopted the Euro as its currency in 2014. Latvia is an independent parliamentary democracy and has about 1.9 million inhabitants, about a third of whom live in the capital Riga. About 44 % of our country is covered by forest, which is one of its major natural resources.

Westernization brought an influx of foreign investment into the country and led to a sharp increase in private consumption. This led to rapid GDP growth and from 2005 to 2007 annual GDP growth exceeded 10% on average. From 2011 to 2019, GDP grew by an average of over 4%. In the pandemic year of 2020, GDP fell by -3.8% and recovered the following year by +2.8%. In 2023, the country was negatively affected by rising global inflation and posted zero growth. For 2024, the International Monetary Fund (IMF) expects GDP growth of +3.1%. Unemployment is 6.7%.

Many large Swedish companies have an establishment in Latvia and some see Latvia as a home market and it is common to have Riga as the regional headquarters for the Baltics. In total, there are about 20,000 employees in Swedish-owned companies. Sweden was the largest investor in 2023 with 29 % of all foreigen investments, other major investors are Estonia (14 %), Lithuania (8 %) and Germany (6 %). The investments are mainly in professional and technical services (21 %), financial services (15 %), real estate (25 %), trade (13 %) and manufacturing (12 %). Some of Latvia’s largest domestic companies have successfully developed as export companies in sectors such as trade, IT, wood products, metal industry, bio-silicon production, building materials and pharmaceutical manufacturing.

What is your background and what attracted you to become an executive search consultant?

I started my career in academia. After graduating MBA at the University of Rostock, in Germany, I became a research assistant at the University of Latvia, Faculty of Business, management and economics and then a lecturer there. However, after couple of years delivering seminars on cross-cultural management and history of economics, I started to think that I would like to have real life experience in business to be more valuable in academia. And then in 2008 I saw an advertisement of researcher’s position in executive search company. I worked there in parallel of full time work at the University and after couple of month I became a project manager. It was fun as I did not have family back then and I perceived both jobs as my hobby. I defended my PhD and became associate professor. I worked for half time initially and then I realized that I have a very wide network of contacts and then I stayed in executive search and became associate partner. Since the end of 2022 together with another colleague we decided to build our own executive search company and we were happy to realize that clients appreciate our work and trust us. In October 2023 we joined AIMS International and are very excited to see the great potential that we can develop in AIMS International together with our Nordic colleagues.

What are your focus areas as an executive search consultant?

In Baltics we do not specialize in a particular industry, because executive search market is too small. However, last year, half of the projects we worked on, were from the manufacturing sector. We have long-term relationships with all our clients and it is a pleasure to see them returning. My background in academic research in the field of management is helping to give broader advice to my clients, sometimes far beyond executive search matters. In-depth understanding of the business models and expansion strategies helps not only to come up with out-of-box ideas for the best candidate fit, which is very important in the current shortage of executive talents, but also provides extra added value for our clients, which is appreciated.  As I am a proud member of AIMS Internationals Board Practice Group, non-executive board member search and evaluation projects are a priority focus that I plan to develop more in the future.

How would you describe the Executive Search market in Latvia?

Our rough estimation of the market is around 3.5 million Euros and it is rapidly growing. In comparison to the situation 10 years ago, when executive search was a privileged service that only big international companies could afford, currently more and more local fast growing companies in various industries understood the value of professional management and are ready to invest in it. Moreover, family firms are evolving in the Baltics and they are also on a track of business professionalization. Besides, the Baltic countries still play an important role for the Nordic economies – several production plants and data centers are placed here.

What can you tell us about AIMS International in Latvia?

Our team are focusing on Executive Search, Research and Training. We are three consultants and an intern. Our competitive advantage lies in many joint years of experience combined with an eagerness to conquer the market. As a dedicating team, consultants are involving in each project from A to Z and this brings an additional quality and assurance to our clients. Our clients range from local businesses to large, well-known international companies. For many local and international companies, the Baltics are one market and therefore we cooperate with our colleagues in Estonia (link to AIMS International Estonia) and Lithuania (Link to AIMS International Lithuania) to solve the assignments for the client.

What is the most important advice for a foreign company wishing to expand its business in Latvia?

There are lot of talented employees here, but the number of skillful managers who can successfully run and grow the business is limited. Labor costs are still lower in comparison to the Nordic countries, but they are increasing. At the same time, many employees are still ready to go extra mile if they trust their employer. Nordic business has positive reputation in Latvia, this plays an important role when the talents are needed in the situation of human scarcity. When starting the venture, the role of general manager is crucial. If before Nordic managers were running new business ventures in Latvia themselves, now we see the trend that they hire local managers. However, choosing the right person for a role is very important here and wrong choice can ruin the venture. Indeed, it is all about people – having the right team at the very beginning would help to accelerate expansion. There are several positive examples of prosperous Swedish expansions from various industries in Latvia: Bergs Timber, Billerud, Bonava, Evolution, Fristads, Plockmatic, Rimi, SEB, Swedbank, Tele2 and others.

How specifically do you handle international assignments?

It varies with the assignment and the desire of our client: we can perfectly handle from Latvia the project if our consultant’s expertise is what counts the most in a specific sector for instance. The main driver is to propose the solution that will be the most efficient to the customer and with the same process. To give you an example. When a company in Sweden would like to have help with an Executive Search project in Latvia they are already mostly a client to AIMS International in Sweden. My colleagues in Sweden are responsible to lead the project and I am responsible to set up the local team in Latvia.

Anything you would like to tell us that could be interesting for Swedish readers?

Culturally younger generation is much more closer to Swedish values than the previous generation. It makes it easy to find common ground.

Thank you Ilona Baumare-Vitolina for the conversation about Executive Search and the future in Latvia.

Ilona Baumane-Vītoliņa

Northern Europe

ivars-utinans-OG94t16Q68Q-unsplash

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

I wanna be in America, I wanna be in America… la la la

Där människor möts, där möts också idéer. En central plats för möten i Amerika är Panama – landet mitt mellan Nord- och Sydamerika men också mellan Atlanten och Stilla havet. Landet som har kanalen som underlättat så mycket för världshandeln. Huvudstaden Panama City har som följd blivit en mötesplats för näringslivet i västra halvklotet. I år var den också en passande plats för AGM (Annual Global Meeting) och Executive Search-konsulterna i AIMS International att mötas och utbyta tankar och idéer om framtida kundsamarbeten.

Det är viktigt för oss att förstå så mycket som möjligt om kundernas behov och önskemål angående våra tjänster. För att få fakta kring kund- och kandidatbeteenden samt inblick i utvecklingen av vår bransch var Karen Greenbaum, President och CEO för AESC inbjuden som talare. AESC står för Association of Executive Search and Leadership Consultants är en världsomspännande organisation med +16000 konsulter. De följer nära vad kunder önskar från oss konsulter i framtiden. Det två viktigaste faktorerna vid val av samarbetspartner är den enskilde konsultens kunskaper om Executive Search och om kundens bransch. Sustainability är också viktigt våra kunder. Därför har AIMS International anslutit sig som företag till UN Global Compact för leva i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ett annat centralt och engagerande ämne för mötet var hur vi på bästa sätt använder Artificiell Intelligens i vårt arbete. Vår Americas-värdar hade därtill traditionsenligt organiserat ett kundevent med regionala och intressanta företagsledare, som delade med sig kring såväl utmaningar som om samarbetet med AIMS International.

AIMS International växer och har vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa våra kunder. Under mötet presenterade sig våra nya kollegor i Portugal och Texas. Redan tidigare fanns en närvaro på alla kontinenter i +50 länder, med ca 90 kontor och +300 konsulter. Vårt gemensamma erbjudande är We FIND&GROW your leaders med våra tjänster Executive Search, Board Services och Talent Management.

Konsulterna från 9 olika länder i regionen Americas hade i samband med AGM ett regionalt möte för att utveckla sitt erbjudande och samarbete dem emellan och med resten av världen. Vi deltog även i detta möte.

Det är ytterst berikade som vi återvänder till Sverige. Dels har vi fått lära oss på djupet om de olika ländernas specifika situationer, Panama i sig är intressant med bl.a. sin fascinerande kanal och sist men inte minst ger det en enorm styrka att vi har så god atmosfär och enhetlig framtidsambition i AIMS International.

AIMS International AGM in Panama 2023

Panama City

Panama, Suez Canal

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden | Leave a comment

European competitiveness from a German and Swedish perspective

European competitiveness from a German and Swedish perspective is the theme of the German-Swedish Chamber of Commerce this year. How is Europe handling the crisis and which political decisions need to be prioritized? How can German and Swedish companies work together to create a competitive Europe and benefit from each other. This was also the topic of the speakers at the annual meeting on May 4th.

The speakers were Prime Minister Ulf Kristersson, Jacob Wallenberg Chairman of the Confederation of Swedish Enterprise and Siegfried Chairman of the German Industry Association BDI Bundesverband der Deutschen Industrie and board member of the German-Swedish Chamber of Commerce. AIMS International Sweden has been a member of the Chamber of Commerce for many years. Since there are always ongoing recruitment assignments between Sweden and Germany, we would like to keep ourselves informed about the German market.

Many thanks for a well organized annual meeting!

Tysk Svenska Handelskammaren-Ulf-KristerssonSwedish Prime Minister, Mr. Ulf Kristersson, Image courtesy of Tysk-Svenska Handelskammaren

Posted in AIMS International Sweden | 2 Comments

EMEA-möte i Bukarest 2023

Med fokus på hur kunderna bäst kan navigera genom utmaningarna med att hitta och utveckla sina ledare och medarbetare möttes vi konsulter inom AIMS Internationals EMEA-region i Bukarest under slutet av förra veckan. Allt för att hålla oss i framkant vad gäller trender, kunskap och best practices kring hur vi bidrar bäst i kundresorna via våra tjänster: Executive Search, Board Services och Talent Management.

Branschspecifik omvärldsbevakning av AESC

Hur ska företag bäst fortsätta att växa i en miljö av snabba förändringar drivna av teknik och sociala skiften? Vad får det för konsekvenser för ledare, grupper och företagskulturer? Vår gästföreläsare Clare Mahon, Managing Director Europa och Afrika i AESC, Association of Executive Search and Leadership Consultants delade nya undersökningsresultat inom områdena med oss. AESC är den ledande globala organisationen för vår bransch med representerar +16 000 medlemmar i över 70 länder.

Board Services 2023 och framåt

Inom Board Services fördjupade vi oss denna gång på ESG (Environmental, Social and Governance) och vad det innebär för såväl kunder som oss själva. Dr. Yanos Michopoulos föreläste och ledde en interaktiv session om ämnet. Dr. Yanos Michopoulos är Senior Board Advisor till AIMS International och har ett nära samarbete med oss på både strategisk och operativ uppdragsnivå för ägare, styrelse och ledning. (länk till honom på t ex hemsidan).

Inom Talent Management gick vi igenom de senaste trenderna och de utvecklingsinsatser som pågår inom AIMS International just nu.

Nuläget i Östeuropa

Vi fick också en uppdatering kring läget i näringslivet i Östeuropa och i synnerhet i Rumänien. För svenska bolag har Östeuropa varit intressant för investeringar sedan Berlinmuren föll och kalla kriget tog slut. Då öppnades plötsligt en ny stor marknad. Det har främst varit två skäl till näringslivets intresse för Östeuropa. För det första så finns det välutbildad arbetskraft med ett lägre löneläge än i Sverige, vilket främst har varit intressant för vår tillverkningsindustri. Fabrikerna ligger dessutom oftare närmare de stora kunderna på kontinenten än vad fabrikerna i Sverige gör. För det andra så finns i Östeuropa en stor marknad med många nya möjliga kunder.

Lokalt förankrade i Östeuropa sedan tidigt 1990-tal

För att kunna göra det möjligt för svenska företag att starta och utveckla sina affärer i detta område, har det varit viktigt med rekryteringarna av ledare till lokala dotterbolagen. AIMS International har varit etablerat i regionen sedan 1990-talet. Under många år har AIMS International hjälpt svenska företag att rekrytera ledare där med hjälp av våra lokala kollegor i Östeuropa. Det finns mycket som förenar länderna i Östeuropa men också mycket som skiljer dem åt, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid rekryteringar över landsgränserna. Allt för att rekryteringarna ska kunna utföras smidigt och säkert.  Vi har tidigare berättat om några av länderna. Här finns ytterligare information om Šarūnas Dyburis i Litauen, Dan Mihnea Badiu i Rumänien och Judit Simonyi i Ungern.

Slutligen – det vi internt är speciellt stolta och glada över är den fina sammanhållning och det framåtriktade strategiarbetet som drivs inom AIMS International. Det är svårt att framhålla i en text men visar sig tydligt i de uppdrag och de samarbeten vi gör för våra kunder.

Ytterligare information om mötet hittar du på engelska på vår internationella hemsida.

AIMS International EMEA 2023 i Bukarest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Sukwon Choi

EVP Asia and Pacific as well as Executive Search Consultant in South Korea

South Korea has population of about 51 million inhabitants and a geographical size about the same as Hungary or Iceland. South Korea is notable for its rapid economical development in a few generations from an underdeveloped nation to a developed, high-income economy. They are member of OECD since 1996 and the value of their currency the Won has been quite stable over the past decade. By nominal GDP, South Korea has the 4th largest economy in Asia and the 12th largest in the world.  The country is known for its advanced manufacturing sector, which produces high-value products like semiconductors and automobiles and has many well-known companies like Samsung, Hyundai Motors, and SK Group.

What is your background and what attracted you to make a career change into becoming an Executive Search Consultant?

I was born and raised in Seoul Korea and got educated in US to a degree in economics at University of California Los Angeles. I started my career in investment and finance with firms like UBS and Morgan Stanley. My experience with Executive Search Consultants had been very positive and critical when I made my career moves in the past. This experience instilled me about my transition to Executive Search very naturally when an opportunity arose. Unlike many other careers this business we are in do not have to sell or take advantage of others – I love the idea of win-win business relationship.

What are your own focus areas as Executive Search Consultant?

As Managing Partner I focus on business development and client management for Executive Search services in South Korea. I have strong presence in the alternative investment area, especially Private Equity market. Over 70% of assignments are generated by PE clients of which 30% assignments are in the area of investment managers and 70% for PEs portfolio companies.

What can you tell us about AIMS International in South Korea?

AIMS International in South Korea has a strong presence with more than 10 years of strong business building as part of AIMS International global alliance. We currently have about 30 consultants with offices in our capital Seoul and in Busan, which our second biggest city and one of the biggest ports in the world. We are able to provide Executive Search Services to most major industries, especially to the area of IT and industrial manufacturing markets. During the recent Covid period many bio and life sciences businesses emerged as another major roaring market. The South Korean market is very familiar with Swedish brands and we want to expand further ties between the two countries.

What is South Koreas economy like?

As world’s top 10 economy Korea proves itself time and time again as Asia’s most important economy alongside with China and Japan. As a big global number one producer in the areas like semiconductor and mobile phones, South Korea has many competitive industry positions in the areas of technology, automotive, bio science, games and more. Recent and continued booming trend of M&As and corporate IPOs many make it possible for companies to enjoy in-organic growth and provide opportunities for new management changes.

How would you describe the Executive Search market in South Korea?

Our Executive Search business meaningfully began in the early 90s. Upon reaching new millennium especially posting 2010 market became quite saturated due to heavy reliance on multiple major HR portals (Saramin, Job Korea, Remember, Linkedin etc.). Many Executive Search Businesses have to compete with transactional database driven HR portals. In some areas, holistic Executive Search Processes often became luxury when timely infusion of candidate profiles highly valued in the respect of cost per value standard. Indeed, in the midst of this market saturation, Executive Search firms who deliver differentiated services and value driven results are often sought after by major conglomerates and fast growing companies.

What is the most important advice for a foreign company who wish to invest, establish or increase their presence in South Korea?

Korea’s economy and culture is very dynamic and opt for fast change. Foreign companies who wish to establish or increase their presence in Korea should be able to ready apt for change in trends and also keen to global dynamics. Assured, companies that bring real value to the market should be able to stick with long term business marketing without short term result.

You are the Executive Vice President of AIMS International Asia Pacific (APAC) – what are the challenges in this region and what are the strongest trends you see moving forward when it comes to finding and keeping top talent?

It has been a long waited desire that AIMS APAC generates more cross border business and more interconnection with Western and Africans partners. Unlike European countries, where traveling, meeting and calling partners are in the hands of convenience, Asian partners have more challenges doing the same thing as it encounters different time zones, trans ocean travelling and different business cultures by each country. Building solid business relationship, one by one, like our process as Swedish Korean business relationship – continue adding this embedded trust relationship would allow closer steps toward success.

Sukwon Choi

South Korea

 

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden, Partners i AIMS International | Leave a comment

Locka hemvändare

Pendlare, hemvändare och distansarbetande kandidater som målgrupper vid rekrytering!

Ibland blir företag så framgångsrika att de blir helt dominerande på orterna, där de är verksamma. ”Alla” arbetar där. De blir så kända att de suger upp kompetens också från grannkommunerna, ibland så kända att medarbetare långpendlar för att kunna arbeta just där. Dock finns en gräns för hur långt personer vill pendla och att medarbetare inte vill flytta till den aktuella orten beror oftast på personliga förhållanden. Det gör att det ändå blir svårt att hitta lämpliga kandidater till många positioner. Ofta är företag också verksamma i branscher, som ställer specifika krav, vilket gör att antalet lämpliga kandidater begränsas. När företag på mindre orter behöver affärskritisk kompetens så finns ofta inte de önskade nyckelpersonerna att finna i närområdet. Det blir då helt kritiskt att ha program som ger kompetensutveckling till de medarbetare som redan finns i företaget. Ibland räcker det tyvärr inte och problemet blir att företag hamnar i ett läge där de inte kan växa.

Aktivt söka hemvändare

För att hitta den viktiga kompetensen behöver företagen skapa en realistisk plan och aktivt söka upp kandidaterna. En lösning är att hitta någon som pendlar i veckorna. Den som blir erbjuden högre ledaruppdrag ser det ofta som ett steg i karriären och är beredd att betala priset med pendlandet. Att rekrytera någon som pendlar i veckorna blir som regel är en lösning på några års sikt. Efter några år känner sig många veckopendlare klara för nästa position och väljer att sluta.  Ett annat spår är att tänka om kring distansarbete om man inte redan har gjort det. För vissa roller kan det vara en lösning. Man behöver då ha en genomarbetad plan för hur det ska fungera. Hur distansarbetande personer ska bli en del av företaget och hur ledarskapet ska utformas – på sikt såväl som i det operativa arbetet. Om företagen behöver en långsiktig lösning så kan rekrytering av pendlare och distansarbetande medarbetare vara förknippade med hög risk. För att hitta en långsiktig lösning så vill man oftast hitta någon som är öppen för flytt till orten med omnejd. En lösning är att hitta en person som har anknytning till orten – kort och gott en hemvändare. Fördelarna för företagen är att de kan fortsätta att växa och får en långsiktigt stabil lösning. Det blir ofta lättare med onboarding och risken för kulturkrock blir mindre. Många personer som funderar på att bli hemvändare brukar höra av sig spontant till företagen. En del gör det för att berätta att de är intresserade av en företaget. En del får information om lediga positioner och söker aktivt. Det är dock inte alltid lätt att få det att matcha kompetensmässigt. Lösningen kan vara att anlita en Executive Search-konsult för att göra en kartläggning och som kan söka upp de personer med den unika kompetensen och som har en anknytning till orten i fråga.

Konsekvenser för hemflyttaren

Hur är det då för hemvändaren? Det finns många skildringar skildringar om detta i böcker och på film. När jag har frågat kandidater, som vi har rekryterat tillbaka till hemorten så överväger de positiva erfarenheterna. De har haft en fortsatt god karriärutveckling. Ekonomiskt så kan t. o. m. en oförändrad lönebild bli fördelaktig för helhetsekonomin om de flyttar från en storstad. Framför allt för att boendekostnaderna är lägre på mindre orter. Bland det positiva på privata planet är också en oftast mycket kortare restid/resväg till arbetet. Många småbarnsföräldrar har kommit närmare far- och morföräldrar, vilket underlättat barnpassning och familjemässig stabilitet. Den främsta negativa erfarenheten med att vara en hemvändare är att det kan vara svårt för en medföljande att få ett lika kvalificerat arbete som innan flytten. Det är en omständighet som mången gång gjort att en rekrytering inte ens har gått i lås. Sedan gäller det så klart att en flytt ska bli bra för hela familjen och barnens skolor är också viktiga. På arbetet har en del hemvändaren fått känna av en viss missunnsamhet från kollegorna, för att de kommit utifrån och tagit de intressanta arbetena. positionen som de kunde ha besatt. Hemvändaren får oftast också en något högre kommunalskatt om de flyttar från en storstad.

Ökad flexibilitet

För rekryterande företag är det positivt att fokusera mer på att locka hemvändare. De bidrar till ökad flexibilitet i arbetslivet och gör det lokala näringslivet mer konkurrenskraftigt. För oss som Executive Search-konsulter kan hemvändarna vara viktiga när vi ska hjälpa kunder utanför storstäderna att rekrytera affärskritiska personer och ledare.

Om du vill läsa mer om hur många som återvänder till sin födelsekommun så finns det en kort intressant analys från SCB.

Den visar på en del intressanta fakta. Flyttmönstret påverkas av kommunernas tillgång på bostäder av olika typ och storlek, arbete och utbildning. Kommunens närhet till andra kommuner har också en betydelse. Det finns många både kända och okända fakta i analysen. Detta och annan fakta är bra att känna till för både oss som Executive Search-konsulter och för rekryterande företag.

Hemvändare

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Inflationens konsekvenser för kandidater och arbetsgivare

Inflation är något som påverkar oss alla, både företag och individer. Vi undrar så klart vad det ger för konsekvenser för våra kandidater och kunder.

Låt oss ta det från början. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån så att en köpare får färre varor och tjänster för samma summa pengar. Vanligtvis uppstår inflation när efterfrågan ökar och det blir brist på vissa varor och tjänster. Det naturliga är då att prisnivån stiger. Även om det sker mer sällan bli det också inflation om utbudet minskar medan efterfrågan är konstant.

De som är ansvariga för den ekonomiska politiken, som t. ex. Regeringen och Riksbanken vill helst att inflationen ska hållas på en nivå som är lagom och stabil. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna så att vi ska få en långsiktig och uthållig ekonomisk tillväxt. Det här är en balansakt! Om det blir för låg inflation så blir det lägre ekonomisk tillväxt och det kan leda till att prisnivån sjunker vilket kallas deflation, något som i historien har skapat stora ekonomiska och politiska problem. Om det blir för hög inflation så blir det större svängningar uppåt och neråt i ekonomin vilket leder till att det blir svårare för företag och individer att planera för tillvaron och framtiden, vilket leder till lägre ekonomisk tillväxt.

Sveriges inflationsmål är 2 % – det samma som europeiska centralbanken ECB:s mål

Det är ett mål som är valt för att skapa stabilitet. För att det ska ske så har Riksdagen beslutat att vi ska ha ett överskottsmål för statens budget sett över en konjunkturcykel. Det betyder att staten inte ska skapa inflation. Under många år har Sverige haft en inflation som har varit under 2 %. När världens länder började öppna upp efter pandemin växte det fram en brist på varor och tjänster. Mest omtalat är bristen på halvledare och containrar. Det gjorde att priserna började stiga. Energipriserna började också stiga under den här tiden och i synnerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. Kriget i Ukraina har lett till höjd prisnivå i allmänhet och på livsmedel i synnerhet. Allt detta har fått inflationsmåttet KPIF att öka ifrån ca 2 % vid årsskiftet till ca 8 % idag. För att bromsa inflationen har världens centralbanker höjt räntan från -0,25 % i slutet av maj till 0,75 idag. Det har gjort att räntenivån för företag och privatpersoner har stigit kraftigt. Företagen har höjt sina priser och det har gjort att för konsumenterna får mindre för sina pengar. I Konjunkturinstitutets senaste rapporter så andas företagen en optimism men konsumenterna en pessimism. Skillnaden dem emellan har inte varit så stor på nästan ett decennium. Konsumenternas kostnader har ökat mer än de 8 % som KPIF har stigit då KPIF inte räknar in de för konsumenten viktiga kostnaderna för livsmedel och bostadsräntor.

Stigande löner

För arbetsmarknaden innebär den stigande inflationen att anställda kommer att öka sina löneanspråk för att kompensera för inflationen. Kompensationskraven kommer att uppdagas när det är dags för löneförhandlingar och trycket på inflationen kan komma att bita sig fast. Det är min bedömning att löneökningarna för fackligt organiserade inte full ut kommer att kompensera för inflationen. De som har affärskritiska roller, som ledare och vissa specialister, har större möjligheter att få en kompenserande lönehöjning. Detta för att de direkt påverkar ett företags konkurrenskraft och då de generellt sett är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden, som många vill anställa.

Ökade lönekostnader driver inflation uppåt

För den anställde är ett byte av arbetsgivare ett sätt att höja lönen. Det kan vara mycket positivt för den enskilde men är samtidigt ett beteende som driver inflationen. För de som nyligen bytt arbetsgivare blir det ett mindre attraktivt alternativ då de inte vill bli sedda som hoppjerkor, även om värderingarna kring kortare anställningar förändras. Ett sätt för att snabba på möjligheten att höja lönen att utveckla sig kompetensmässigt, genom t ex omskolningar, vidareutbildning internt eller via externa studier. För de medarbetare som varit länge på en position kan det vara en knuff för att fatta beslut som de länge funderat på, men inte gjort slag i saken av. Ett bra sätt är att förbereda sig genom att se till att tydligare exponera sin profil och kompetens i olika sammanhang, t. ex. på LinkedIn. Visar din profil och kommunicerar du kunskap, erfarenhet och motivation som är i riktning mot det positionsbyte du önskar? Att ha ett väl genomarbetat CV är också en självklarhet. Likaså kan det vara bra att kontakta Executive Search-konsulter för att resonera om framtida möjligheterna.

Hot och möjligheter för företag

För ett företaget är inflationen både en möjlighet och ett hot. Är man i bra läge ekonomiskt har man god möjlighet att konkurrera om de goda ledarna och de viktiga talangerna, vilket är avgörande för att företaget ska kunna växa och säkra en framgång. När organisationen kan växa med rätt nyckelpersoner kan verksamheten konkurrera om de viktiga affärerna och bygga nya strukturer som är effektiva och lönsamma. Det blir också mer stimulerande med nya öppningar för de anställda vad gäller arbetsuppgifter vilket kan skapa ett mer kreativt klimat. Hoten för företag är dock flera. Inflationen driver upp kostnaderna för anställda, råvaror, komponenter mm. Kostnaderna är ibland svåra att föra över till kunderna genom att öka priset på varan eller tjänster. I alla fall i det korta loppet. De anställda behöver producera mer för att inte ökade lönekostnader ska leda till lägre marginaler. Detta leder i sin tur till att verksamheten måste effektiviseras med ökad digitalisering och automatisering.

Sammanfattningsvis så leder inflationen till förändrade förutsättningar för såväl anställda som arbetsgivare. För båda så gäller det därför att vara förberedda för att kunna stå som vinnare när världen förändras.

inflationens konsekvenser för kandidater och företag

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se