Alliott Global Alliance and AIMS International

From AIMS International’s side, we would like to thank our Preferred Partner Alliott Global Alliance and their CEO Giles Brake for the honor of being invited to their EMEA Regional Conference in Stockholm last Friday. Alliott Global Alliance offers accounting & legal solutions for growing international businesses and is represented in 95 countries through 220 members.

On the theme PEOPLE STRATEGY: How to be a more attractive Employer to current and future staff? Titti Hammarling, our EVP EMEA AIMS International and Managing Partner in Sweden moderated the session in interaction with a panel consisting of Göran Arvidson, Partner in AIMS International Sweden and Maria Gratsia, Luitzen van der Sluis, Fabien Francois and Zaheer Anis from Alliott Global Alliance. The important discussion on how we can maximize our most valued asset, our people was held and the audience was invited to contribute.

Alliott Global Alliance is just like AIMS International in strong expansion and development so the cooperation is very rewarding for both customers and ourselves. We look forward to further joint activities. Thank you for a very rewarding day!

Alliott Global Alliance EMEA meeting in Stockholm 2023

All about people

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

European competitiveness from a German and Swedish perspective

European competitiveness from a German and Swedish perspective is the theme of the German-Swedish Chamber of Commerce this year. How is Europe handling the crisis and which political decisions need to be prioritized? How can German and Swedish companies work together to create a competitive Europe and benefit from each other. This was also the topic of the speakers at the annual meeting on May 4th.

The speakers were Prime Minister Ulf Kristersson, Jacob Wallenberg Chairman of the Confederation of Swedish Enterprise and Siegfried Chairman of the German Industry Association BDI Bundesverband der Deutschen Industrie and board member of the German-Swedish Chamber of Commerce. AIMS International Sweden has been a member of the Chamber of Commerce for many years. Since there are always ongoing recruitment assignments between Sweden and Germany, we would like to keep ourselves informed about the German market.

Many thanks for a well organized annual meeting!

Tysk Svenska Handelskammaren-Ulf-KristerssonSwedish Prime Minister, Mr. Ulf Kristersson, Image courtesy of Tysk-Svenska Handelskammaren

Posted in AIMS International Sweden | 2 Comments

EMEA-möte i Bukarest 2023

Med fokus på hur kunderna bäst kan navigera genom utmaningarna med att hitta och utveckla sina ledare och medarbetare möttes vi konsulter inom AIMS Internationals EMEA-region i Bukarest under slutet av förra veckan. Allt för att hålla oss i framkant vad gäller trender, kunskap och best practices kring hur vi bidrar bäst i kundresorna via våra tjänster: Executive Search, Board Services och Talent Management.

Branschspecifik omvärldsbevakning av AESC

Hur ska företag bäst fortsätta att växa i en miljö av snabba förändringar drivna av teknik och sociala skiften? Vad får det för konsekvenser för ledare, grupper och företagskulturer? Vår gästföreläsare Clare Mahon, Managing Director Europa och Afrika i AESC, Association of Executive Search and Leadership Consultants delade nya undersökningsresultat inom områdena med oss. AESC är den ledande globala organisationen för vår bransch med representerar +16 000 medlemmar i över 70 länder.

Board Services 2023 och framåt

Inom Board Services fördjupade vi oss denna gång på ESG (Environmental, Social and Governance) och vad det innebär för såväl kunder som oss själva. Dr. Yanos Michopoulos föreläste och ledde en interaktiv session om ämnet. Dr. Yanos Michopoulos är Senior Board Advisor till AIMS International och har ett nära samarbete med oss på både strategisk och operativ uppdragsnivå för ägare, styrelse och ledning. (länk till honom på t ex hemsidan).

Inom Talent Management gick vi igenom de senaste trenderna och de utvecklingsinsatser som pågår inom AIMS International just nu.

Nuläget i Östeuropa

Vi fick också en uppdatering kring läget i näringslivet i Östeuropa och i synnerhet i Rumänien. För svenska bolag har Östeuropa varit intressant för investeringar sedan Berlinmuren föll och kalla kriget tog slut. Då öppnades plötsligt en ny stor marknad. Det har främst varit två skäl till näringslivets intresse för Östeuropa. För det första så finns det välutbildad arbetskraft med ett lägre löneläge än i Sverige, vilket främst har varit intressant för vår tillverkningsindustri. Fabrikerna ligger dessutom oftare närmare de stora kunderna på kontinenten än vad fabrikerna i Sverige gör. För det andra så finns i Östeuropa en stor marknad med många nya möjliga kunder.

Lokalt förankrade i Östeuropa sedan tidigt 1990-tal

För att kunna göra det möjligt för svenska företag att starta och utveckla sina affärer i detta område, har det varit viktigt med rekryteringarna av ledare till lokala dotterbolagen. AIMS International har varit etablerat i regionen sedan 1990-talet. Under många år har AIMS International hjälpt svenska företag att rekrytera ledare där med hjälp av våra lokala kollegor i Östeuropa. Det finns mycket som förenar länderna i Östeuropa men också mycket som skiljer dem åt, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid rekryteringar över landsgränserna. Allt för att rekryteringarna ska kunna utföras smidigt och säkert.  Vi har tidigare berättat om några av länderna. Här finns ytterligare information om Šarūnas Dyburis i Litauen, Dan Mihnea Badiu i Rumänien och Judit Simonyi i Ungern.

Slutligen – det vi internt är speciellt stolta och glada över är den fina sammanhållning och det framåtriktade strategiarbetet som drivs inom AIMS International. Det är svårt att framhålla i en text men visar sig tydligt i de uppdrag och de samarbeten vi gör för våra kunder.

Ytterligare information om mötet hittar du på engelska på vår internationella hemsida.

AIMS International EMEA 2023 i Bukarest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Vi hjälper uppdragsgivare att rekrytera ledare till både näringsliv och offentlig förvaltning. Skillnaderna vi möter i uppdragen kan vara stora. Det är två beställningar med tämligen avgörande olikheter. Förutom de mest uppenbara skillnaderna, som de olika förhållningssätten till ekonomistyrning, vinstdrivande eller inte, så är de många uttalade och outtalade olikheterna något som ofta underskattas.

En relativt ovanlig rörelse

Även om många talar i positiva termer om att fler borde pröva på ”den andra sidan” så är det en ganska ovanlig rörelse. Att ha arbetat ett par tidiga år på den ena sidan för att sedan byta är kanske inte så ovanligt. Det ger med all säkerhet värdefulla insikter som man kan ha nytta av längre fram i karriären. Att däremot byta sida när karriären mognat och man fått större ledarroller är trots allt mindre vanligt förekommande.

Vilka utmaningar kan man då möta?

Jag skulle utan tvekan säga att den största utmaningen är den kulturella skillnaden. Hur svårt det är att på djupet förstå hur det fungerar är ett återkommande tema när vi ställer frågan till kandidater som har tagit språnget. Strukturen är en annan punkt som många fått ägna mycket energi åt att förstå. Det gäller både i sina formella och informella delar. Inte minst det sista förefaller vara en rejäl utmaning för de som går från näringsliv till offentlig sektor. Att bryta mot oskrivna och outtalade regler är förstås lätt hänt när man redan kämpar med att förstå de formella strukturerna. Ovanpå detta bidrar sannolikt ersättningsmodeller och nivåer starkt till att göra språnget svårare. Pensionsmodeller är en annan del som kan påverka, t.o.m. för den som går mellan stat och kommun.

Hur kan vinsterna se ut?

Vilka uppsidor finns det då med att fler på ledande nivå rör sig mellan näringsliv och offentlig sektor? En tydlig vinst är naturligtvis att det skulle leda till färre missförstånd i mötet mellan dessa två världar. Att kunna navigera och på allvar förstå den andra sidan kan vara helt avgörande för framgång. Dessutom finns det helt säkert stora lärdomar att dra när det kommer till hur man skapar effektiva och välfungerande organisationer. Slutligen vittnar många om att det är genuint berikande på det personliga planet att växla perspektiv.

Möjliga medskick

Ett medskick till både den rekryterande parten och till kandidater är att vara ödmjuk inför hur stora skillnaderna faktiskt kan vara. Även mycket erfarna chefer, som gjort aktningsvärda karriärer på den ena sidan för att sedan byta, vittnar om att skillnaderna är större än de hade kunnat föreställa sig. Det kommer helt enkelt att ta tid innan man fullt ut förstår. Ett annat tydligt medskick till den som rekryterar är att inte underskatta behovet av onboarding, utbildning och anpassad coachning. Det är en god investering i tid och ansträngning för alla parter.

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Att gå från linjeroll till styrelseuppdrag

Styrelsers uppdrag, arbete och prestation är avgörande för verksamheters framgång. I krävande tider både pressas, ifrågasätts men också utvecklas många styrelser och enskilda ledamöter. Samspelet med ägare och företagsledning kommer än mer i fokus och över världen sker en fortsatt professionalisering av både regelverk och styrelseledamotsrollen. Många framgångsrika linjechefer vill bli styrelseledamöter under senare delen av sina karriärer och allt fler institut erbjuder utbildning eller certifieringar för blivande styrelseledamöter. Men vilka är chanserna att bli utnämnd till styrelseledamot för en linjechef utan tidigare erfarenhet av styrelser? Och hur kan man nå dit? Som Global Head Board Services och EVP EMEA inom AIMS International intervjuades jag nyligen kring detta av Grégoire Depeursinge, Managing Partner för Schweiz & Frankrike inom AIMS samt bl.a. Global Head för vår Industrial Practice. Här intervjun på svenska.

Hur blir man styrelseledamot?

Dagens affärsutmaningar kräver kvalificerade och erfarna styrelseledamöter. Vi har olika modeller för bolagsstyrning i olika länder. Därför bör man se till att känna till de landsspecifika bestämmelserna för styrelsearbete och ha kunskap om god styrelsepraxis. Gör upp en plan för vad du vill uppnå och bygg upp din kompetens och erfarenhet i linje med den. Låt andra veta om dina ambitioner och vilken typ av målföretag och styrelseuppdrag du siktar på. Det finns både irl- och online-nätverk för rekrytering av styrelseledamöter. Skicka ditt CV till Executive Search-företag som arbetar med rekrytering av styrelseledamöter.

Vilka kvalifikationer krävs för att sitta i en styrelse?

Det kan finnas mycket olika behov eftersom företagen är av så olika slag och storlek och har olika utmaningar. De befinner sig också i olika utvecklingsstadier. Rollerna som styrelseledamöter har också förändrats dramatiskt. Oavsett storlek och sektor är det avgörande att förstå sammanhanget i fråga och att se helheten – det vill säga att förstå företagets strategi, verksamhet, ledarskap och kultur. En framgångsrik styrelseledamot bör också ha integritet och ett oberoende tankesätt för att kunna fokusera på tillväxt och engagemang och ha modet att utmana dåliga idéer och beslut.

Man behöver ha relevant kunskap om företagsstyrning och om vad styrelsearbete innebär och se till att ens eventuella bidrag ligger i linje med vad företaget behöver. Dessutom anser jag, att man med sin plats i styrelsen bör arbeta för ägarnas och hela företagets bästa, inte för egen vinnings skull. Sedan – att vara konstruktiv och bra på relationer, successionsplanering och lagarbete. Man måste också ha den tid och det engagemang som arbetet kräver.

Det är alltså matchningen mellan styrelsens behov och den övergripande förmågan, erfarenheten och personligheten på individnivå som avgör en persons lämplighet. Det är viktigt att ha ekonomisk förståelse och affärsmässighet. Ofta kan det också vara viktigt att bidra med en särskild profil, som att vara innovativ, erfaren inom ESG, riskhantering och så vidare.

Vilka profiler är de mest eftertraktade?

Mycket erfarna styrelseledamöter är alltid eftertraktade, liksom styrelseledamöter som har rykte om sig att prestera bra. Nu finns det också en efterfrågan på mer diversifierade styrelsekandidater. Specifika profiler som är starka på arbetssätt efter pandemier, ESG, hållbarhet, artificiell intelligens och digitalisering. Det är överlag högt värderat att ha VD-, CFO- eller annan erfarenhet på hög nivå. Internationell erfarenhet är eftertraktad. Att grunda och driva framgångsrika startupföretag kan också vara attraktiva erfarenheter.

Vilka är de olika rollerna i en styrelse? Detta beror på vilken typ av styrelse vi talar om och var i världen vi befinner oss. Det finns olika regelverk och dessa dikterar hur styrelsen bör vara uppbyggd och arbeta. Valberedningen har stor betydelse för styrelsens sammansättning. Styrelsen ska bestå av personer med olika profiler, färdigheter och yrkesbakgrunder samt mångfald i fråga om kön, ålder och etnicitet för att kunna utföra ett optimalt styrelsearbete. Vanliga roller är ordförande, vice ordförande, sekreterare och styrelseledamöter.

Hur rekryteras styrelseledamöter och hur kan man positionera sig för en sådan roll? Vilka är svårigheterna?

Det är ett långsiktigt arbete att bli styrelseproffs. Det är en rekommendation att börja med mindre företag om man är ny i styrelsearbetet.

Börsnoterade företag har nomineringskommittéer som föreslår nya styrelseledamöter och i dessa fall är konkurrensen hård och kraven på erfarenhet och/eller särskild kompetens höga. Privatågda och familjeföretag har en annan situation. Kanske vill de professionalisera sig och letar efter sin första externa ledamot eller ordförande, eller så är det en mindre blandad styrelse där det kan vara lättare att träda in och bidra.

Hur kan man bygga upp sitt styrelse-CV?

Som med allt när man vill bli framgångsrik – tänk långsiktigt och ta det steg för steg. Lär dig mer om styrelsens uppgifter och roller. Det är ofta bra att börja i styrelser för små företag. Fokusera på vad du kan bidra med i styrelserummet. Notera dina erfarenheter av betydelse.

Hur förbereder man sig för en styrelseintervju?

Var välinformerad om företaget och hur den nuvarande styrelsen arbetar. Se till att du lär känna deras framtida behov och vad du kan och vill bidra med. Lyssna, var konsultativ och ha fokus på företaget, inte bara på att presentera dig själv.

Vilka belöningar och ersättningar får en styrelseledamot?

Den viktigaste belöningen vid sidan av den ekonomiska ersättningen är själva uppdraget – att vara en hållbar ledare och en del av företagets strategiska intresse och beslutsfattande. Det är också givande att vara ett styrelseproffs som avancerar i karriären.

Ersättningen varierar från land till land och från företag till företag, från nästan ingenting till toppnivåer. Oftast är det ett årsarvode, i vissa företag även en resultatbaserad del och eventuellti form av aktier eller optioner.

Vilka är riskerna?

Som styrelseledamot möter man många typer av risker – finansiella och ansvarsmässiga. Det finns alltid en risk att styrelsen eller en styrelseledamot inte är tillräckligt stark för att leda företaget i utveckling, transformation eller kris. En annan risk är att styrelsen inte kan arbeta som ett team eller att de ägnar tid åt fel typ av frågor eller är fast i konflikter. Strikt juridiskt är man ekonomiskt ansvarig och kan bli skadeståndsskyldig till följd av felaktigt fattade beslut.

Finns det någon hemlighet för att bli en bra styrelseledamot när man har varit linjechef i stora delar av sitt liv?

Jag tror att det är viktigt att förstå skillnaden mellan en executive och en non-executive roll, att inte bara se ett styrelseuppdrag som ett nästa steg utan att förbereda sig för det stora karriärskifte som det faktiskt är.

Titti Hammarling

Global Head Board Services och EVP EMEA, AIMS International
Managing Partner AIMS International Sweden

Från linjeroll till styrelseuppdrag

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Dan Mihnea Badiu

VP EMEA as well as Executive Search Consultant in Romania

Romania has a population of ca 20 million inhabitants. Most of the people live in the South and the Eastern part, but also in the North West. Most people speak Romanian which is a romance language. Biggest city is the capital Bucharest with more than 2 million inhabitants. The Carpathian Mountains is in the center off the country with mountains as high as 2,544 meters and surrounded by good agricultural land.

Romania biggest export markets are Germany, Italy, France and their neighbors Hungary, Poland and Bulgaria. Romania is the number 39th export market for Sweden and Sweden is number 23rd import market for Romania. Romania export from and import to Sweden is about 5 billion SEK. Most big Swedish companies are established in Romania and about 13,000 people are employed in Swedish owned companies.

What is your background and what attracted you to make a career change into becoming an Executive Search Consultant?

Actually I got in this industry by chance, right after graduating from university, back in 1999. The local economical landscape was completely different – you have to keep in mind that Romania was still struggling towards a normal, open economy, as at that point we were freed from the communist regime for just 10 years. From that point on, with a break of 3 years (when I worked as an internal HR), my entire career was in Executive Search, which I really love!

What are your own focus areas as Executive Search Consultant?

The market conditions in Romania did not allow so far to focus on a certain industry or Job functions so I can say that after many years, I am a generalist – I had the opportunity of completing successfully hundreds of searches in Automotive, IT&C, FMCG, Constructions, Chemicals on basically all job functions.

What can you tell us about AIMS International in Romania?

We started our journey in 1992, being one of the first Recruitment companies established in Romania. The first office was opened in Bucharest and soon after, the Timisoara office followed, allowing us to cover the entire territory in a more consistent manner. We helped more and more international clients and 2002 we became AIMS International Romania.

In time, the two offices (Bucharest and Timisoara) start to specialize, according to better served our local market; while in Bucharest our teams main services are Executive Search and Talent Management, the team at the office in Timisoara is well-known for its salary surveys (targeted especially on the Automotive, SSC/BPO and IT&C industries), training and coaching business.

What is Romania’s economy like?

After the rough period of the 90’s, the Romanian economy was on a constant rise, being one of the countries with the highest increase rates in the European Union (current ranking is 12th by nominal GDP and 7th largest when adjusted by purchasing power parity).  In 2020, Romania’s GDP per capita in purchasing power standards reached 72% of the European Union average, up from 44% in 2007, the highest growth rate in the EU27.

If we are to name only a few of the most developed industries, I would point out to the Automotive Industry (with 2 producers, Renault / Dacia and Ford, followed by hundreds of automotive spare parts producers), IT&C (with hundreds of software development firms) or SSC/BPO’s (many of the large, multinational companies decided to open their Shared Service Centers here, due to the highly skilled labour force combined with very good foreign language skills). And I believe that, besides the industries already mentioned, the list of industries well developed here is quite impressive!

How would you describe the Executive Search market in Romania?

I would describe it as an overcrowded and highly competitive one – many competitors fighting over a relatively small market (as per the information I have, it does not exceed 5 million euros/year). To make matters more complicated, many decision makers still do not make a clear distinction between Executive Search services and general Recruitment ones, so in many instances the decisions are made mainly based on the fees and not on the seniority and expertise of the consultants.

What is the most important advice for a foreign company who wish to invest, establish or increase their presence in Romania?

I believe that the market still offers good opportunities and we are not yet in a crisis of resources when it comes to Top and Mid Management candidates.

What I think is of the utmost importance is to make a proper due diligence of the market before entering it, in order to align the expectations with local realities.

We had the opportunity of supporting some new comers from the moment they were just considering Romania as a good country to invest in – we were able to offer information regarding the labor market but not only (offering support in finding offices, legal services, accounting services, through our local network and partners).

Like many of our Eastern European colleagues in AIMS International we can see a trend after de pandemic, that international companies are moving production back to Europe to the set up new sites. See previous interviews with Judit Simonyi Managing Partner at AIMS International Romania and Šarūnas Dyburis Managing Partner at AIMS International Lithuania.

You are the VP EMEA – AIMS International – what are the challenges in this region and what are the strongest trends you see moving forward when it comes to finding and keeping top talent?

My area of coverage as VP EMEA covers mainly the Central and Southeast part of Europe. What I found interesting is that, although we are basically neighboring countries and we face some common challenges, each country has its own, specific challenges (market development speed, types of business opportunities, etc).

Nevertheless, I like to see this area as a united one with much potential for the future – after all, many of us have the same background (with quite fresh free markets after decades of communism), sharing the same kind of dynamics and transformation. In addition, many of the international hubs of our customers are located here and I believe we could do an even better job in cross-country development. Dan Mihnea Badiu

Daniel Minhea Badiu

Map of Romania in Europe

Bucharest

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

2023 Internationella kvinnodagen – Har du bestämt dig i jämställdhetsfrågan?

Så här när internationella kvinnodagen snart står inför dörren vill vi lyfta frågan kring jämställdhet. Mångfald och jämställdhet blir allt viktigare för många företag, vilket är glädjande. När Allbright släppte sin rapport för 2022 kände vi att det var ganska nedslående – utvecklingen mot jämställdhet var exakt noll! De svenska storbolagen hade de senaste fyra åren ökat andelen chefskvinnor med mindre än en procentenhet per år. Endast Polen utvecklas långsammare än Sverige, i en jämförelse mellan sex starka industriländer.

Nu visar även PwC:s årliga studie om styrelsearbete att andelen ordförande som är kvinnor minskar bland börsens större bolag. På Large Cap-bolagens lista har andelen minskat från tolv procent till nio procent på ett år och på Mid Cap är könsfördelningen oförändrad. Glädjande nog kan man se en viss ökning av kvinnor på Small Cap.

Vi lever i en samtid som är utsatt för påtryckningar från olika håll, låt oss även i dessa utmanande tider våga satsa på initiativ som gör att utvecklingen går framåt. Så vad kan vi som Executive Search konsulter göra för att bidra till att utvecklingen går åt rätt håll? Vi som arbetar med ledarrekrytering har en viktig roll att fylla när det gäller mångfald. Vi kan påverka och arbetar för att alla perspektiv kommer med och här är vår roll att utmana de företag som vi arbetar med. Det råder inte brist på kompetenta kvinnor men trots det ser vi dagens negativa utveckling. Vad är det som gör detta? Är det hierarkier, värderingar, kultur och gamla normer som är de största hindren?

Vi tror att det är bra att börja att bli medveten. Att medvetet och nyfiket utforska sin position och de värderingar som styr. Vi ser att det är när VD och ledning har bestämt sig på riktigt och är beredda att göra vad som krävs för att uppnå verklig jämställdhet och mångfald som det händer saker. Vi gör vårt yttersta för att bidra till ett näringsliv med mångfald i varje process genom att ta dialogen.

Vi är stolta över att de flesta bolag vi samarbetar med är företag som har bestämt sig i mångfaldsfrågan och är beredda på att göra allt för att nå rätt ledarkompetenser. Ibland krävs det att vi gemensamt fattar beslut att rucka på kravprofiler och gör avkall för att verkligen nå målet med mångfald.

Låt 2023 bli ett år där vi tar positiva kliv framåt i jämställdhetsfrågan.

Internationella kvinnodagen 2023

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Coaching tips to boost employee engagement

In my previous article I discussed the reasons behind quiet quitting and how, in generic terms, you can tackle the challenges related to employees who perform “but just the minimum”.  Link to the article

I am thankful for the great feedback I got from the article, and it inspired me to continue on the theme. I will shortly share some coaching questions and advice how to meet the employee who show signs of frustration, lack of commitment and dissatisfaction. In many organizations the annual performance reviews and discussions are performed during Q1 and I hope the thoughts below will be useful.

The lack of engagement or frustration can be a blend of many things as mentioned in my previous article. It is usually never a question of one parameter and this is why coaching questions work so well in these circumstances. It gives the employee the chance to transform the negative feelings to something positive, constructive and engaging.

My recommendation is always start by thinking about your own way of managing the dialogue.  Before making up your own analysis it is always good to:

 • Listen carefully what the employee is saying and be emphatic by trying to understand what he or she is saying and, even more importantly what he/she is not saying. This will help you and your employee reframing the issue in a better way.
 • When understanding the issue you can also be certain that you provide the employee with the support he or she needs to overcome the frustration.

The common mistake is that the managers draw conclusions, build solutions and aim to solve the issue too fast, without really understanding the problem. Some questions to ask your employee and make sure you have understood correctly the situation could look like this:

 • What would success look like for you in this situation?
 • What resources or support would you need to feel more positive and motivated in your work?
 • Can you describe this situation to see it in a more positive light?Reflecting around the past experiences can be a source of additional insight. It might be that the employee has experienced negative emotions before and overcome those. These questions can widen the perspective to addition above:
 • Can you think of a time when you overcame a similar challenge? What did you do differently that worked well?
 • Have you tried any strategies to address your frustration? If so, what were they? Did they work?

In coaching practice, we always aim to some concrete improvement actions which are defined by the client. Elaborating the different ways to meet the feeling of frustration can be formulated also in following questions:

 • How can we work together to find a solution to this frustration?
 • How can you use your strenghts to overcome this frustration?
 • What can we do to ensure that your work aligns with your values and interests?
 • What kind of feedback do you find most helpful and motivating?
 • What is the one thing that you can do today to make a positive difference and reduce your frustration?
 • What can we do to celebrate your progress and achievements along the way?

I strongly believe that negative feelings can be processed in a positive way and above questions can sserve as a starting point to more in-depth dialogue on motivation, accountability and workplace satisfaction. When investing time and effort to coach your employee. One discussion will most likely not be enough and sometimes you might need to engage an external coach to support employee.

International Coaching Federations Global Coaching Client Study shows most clients reported improved work performance, better business management, more efficient time management, increased team effectiveness, and more growth and opportunities. The same study found that coaching clients noted greater self-confidence, enhanced relationships, more effective communications skills, better work-and-life balance, and an improvement in wellness. Nearly 70 percent of individuals indicated they had at least made back their initial investment.

We at AIMS International Sweden are specialized to support companies broadly when working with Talent Management issues including building new way-of-working and providing Executive Coaching, Leadership Assessments and Executive Search. Please contact us in AIMS International Sweden in case you want to hear more from the solutions we can provide.

Mikko Taipale works as Partner and Executive Search and Talent Management Consultant in AIMS International Sweden. He is also a Certified Coach by International Coaching Federation (ACC).  Before starting in AIMS International Sweden he worked close to 20 years in large corporates as a HR leader with a focus on Talent Management practices.

coaching

Posted in AIMS International Sweden, Coaching | Leave a comment

Nytt år, nya möjligheter – nå mål på rätt sätt

Vi har nu precis sparkat igång 2023 och en känsla av ett nytt år med möjlighet till förändring känns härlig. Vi tittar bakåt och reflekterar kring året och vill nu sätta nya mål. Gymmen har högsäsong, många nyårslöften skall infrias men om ett par månader finns det återigen utrymme och tid på gymmen och träningsklasserna. Många av de mål vi sätter nås aldrig. Vad är det som gör att vi inte lyckas hålla i trots att vi har så goda intentioner?

Hur gör vi då för att hålla motivationen och viljan att nå de där målen?

Detsamma gäller i arbetslivet. Det finns teorier och forskning som visar på att de som sätter upp mål är mer framgångsrika. Hur gör vi då för att hålla motivationen och viljan att nå de där målen? En viktig sak är så klart att bibehålla motivationen och att sätta upp realistiska mål. Vad är målsättningen med målet? Motiverar det oss? Handlar det om att vi ska hållas oss friska och kunna leva ett långt liv utan krämpor eller handlar det om att tappa de där extra kilona? Se till att sätta upp mål och en vision som ger motivation som håller under lång tid, dvs: hitta ditt varför. Fundera sedan på hur du ska nå din vision. Vad behöver du göra för att nå ditt varför? Varför eller visionen är något som ligger långt fram i tiden och därför är det viktigt att bryta ner visionen till vad du behöver göra här och nu. Först då kommer målsättningen.  Det krävs disciplin för att nå dina mål och vi människor behöver få positiv feedback/belöning för att hålla motivationen uppe och fatta beslut som leder oss till vår vision även när vi lockas att avbryta och ta den enklare vägen. Starta alltid med ett mål som har låg tröskel så du ger dig chans att lyckas, för känslan av att prestera och lyckas gör att vi skapar än mer motivation för det långsiktiga målet, vår vision. Du behöver lägga en plan men det viktigaste är ändå att göra. Sätt konkreta och tidsbestämda mål på VAD som skall göras, NÄR det skall göras och VEM som skall göra.  Ifall visionen är att du ska leva ett långt och friskt liv så är det kanske den där lunchpromenaden du skall ta idag och känna dig nöjd med det första steget mot din vision.

Tänk långsiktigt och fira även de små stegen

Så se till att ställ dig frågor kring din vision oavsett om det gäller din livsvision, din karriärvision eller din företagsvision för att säkra att den är djupt förankrad i vad du faktiskt vill åstadkomma. Som ledare lägg tid på att sätta visionen, involvera andra för att säkra att den är välförankrad och jobba därifrån. Vi mår bra av och behöver mål för att vara framgångsrika men se till att prioritera och var inte för ambitiös i nuet utan se det långsiktiga och fira även de små stegen som leder dig till din vision.

Emma Lindén & Louise Brondin Månsson

Mål 2023

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Meet Sukwon Choi

EVP Asia and Pacific as well as Executive Search Consultant in South Korea

South Korea has population of about 51 million inhabitants and a geographical size about the same as Hungary or Iceland. South Korea is notable for its rapid economical development in a few generations from an underdeveloped nation to a developed, high-income economy. They are member of OECD since 1996 and the value of their currency the Won has been quite stable over the past decade. By nominal GDP, South Korea has the 4th largest economy in Asia and the 12th largest in the world.  The country is known for its advanced manufacturing sector, which produces high-value products like semiconductors and automobiles and has many well-known companies like Samsung, Hyundai Motors, and SK Group.

What is your background and what attracted you to make a career change into becoming an Executive Search Consultant?

I was born and raised in Seoul Korea and got educated in US to a degree in economics at University of California Los Angeles. I started my career in investment and finance with firms like UBS and Morgan Stanley. My experience with Executive Search Consultants had been very positive and critical when I made my career moves in the past. This experience instilled me about my transition to Executive Search very naturally when an opportunity arose. Unlike many other careers this business we are in do not have to sell or take advantage of others – I love the idea of win-win business relationship.

What are your own focus areas as Executive Search Consultant?

As Managing Partner I focus on business development and client management for Executive Search services in South Korea. I have strong presence in the alternative investment area, especially Private Equity market. Over 70% of assignments are generated by PE clients of which 30% assignments are in the area of investment managers and 70% for PEs portfolio companies.

What can you tell us about AIMS International in South Korea?

AIMS International in South Korea has a strong presence with more than 10 years of strong business building as part of AIMS International global alliance. We currently have about 30 consultants with offices in our capital Seoul and in Busan, which our second biggest city and one of the biggest ports in the world. We are able to provide Executive Search Services to most major industries, especially to the area of IT and industrial manufacturing markets. During the recent Covid period many bio and life sciences businesses emerged as another major roaring market. The South Korean market is very familiar with Swedish brands and we want to expand further ties between the two countries.

What is South Koreas economy like?

As world’s top 10 economy Korea proves itself time and time again as Asia’s most important economy alongside with China and Japan. As a big global number one producer in the areas like semiconductor and mobile phones, South Korea has many competitive industry positions in the areas of technology, automotive, bio science, games and more. Recent and continued booming trend of M&As and corporate IPOs many make it possible for companies to enjoy in-organic growth and provide opportunities for new management changes.

How would you describe the Executive Search market in South Korea?

Our Executive Search business meaningfully began in the early 90s. Upon reaching new millennium especially posting 2010 market became quite saturated due to heavy reliance on multiple major HR portals (Saramin, Job Korea, Remember, Linkedin etc.). Many Executive Search Businesses have to compete with transactional database driven HR portals. In some areas, holistic Executive Search Processes often became luxury when timely infusion of candidate profiles highly valued in the respect of cost per value standard. Indeed, in the midst of this market saturation, Executive Search firms who deliver differentiated services and value driven results are often sought after by major conglomerates and fast growing companies.

What is the most important advice for a foreign company who wish to invest, establish or increase their presence in South Korea?

Korea’s economy and culture is very dynamic and opt for fast change. Foreign companies who wish to establish or increase their presence in Korea should be able to ready apt for change in trends and also keen to global dynamics. Assured, companies that bring real value to the market should be able to stick with long term business marketing without short term result.

You are the Executive Vice President of AIMS International Asia Pacific (APAC) – what are the challenges in this region and what are the strongest trends you see moving forward when it comes to finding and keeping top talent?

It has been a long waited desire that AIMS APAC generates more cross border business and more interconnection with Western and Africans partners. Unlike European countries, where traveling, meeting and calling partners are in the hands of convenience, Asian partners have more challenges doing the same thing as it encounters different time zones, trans ocean travelling and different business cultures by each country. Building solid business relationship, one by one, like our process as Swedish Korean business relationship – continue adding this embedded trust relationship would allow closer steps toward success.

Sukwon Choi

South Korea

 

Posted in AIMS International, AIMS International Sweden, Partners i AIMS International | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm | Norra Vallgatan 68, 2nd floor, 211 22 Malmö

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se