Archive for Kommunikation

Verklighetspostulatet

När vi som konsulter bedömer en chef lägger vi vikt vid att bilda oss en uppfattning om vederbörandes verklighetsuppfattning, dvs hur personen tolkar och möter exemeplvis hotbilder och motgångar.

Men begreppet verklighetsuppfattning kan också göra sig påmint i en mer alldaglig mening. Tex i ett team där exempelvis riskanalys står på agendan.

De flesta av oss har väl någon gång befunnit sig i ett mötesrum och hamnat i ett meningsutbyte med en kollega där det visar sig att verklighetsuppfattningen skiljer sig på ett sätt som får det att närmast framstå som obegripligt. – Hur kan vi ha så olika uppfattning om något som vi gemensamt betraktar och bedömer?

Verklighetuppfattning påverkas av hela det bagage av erfarenheter, upplevelser och påverkan vi har med oss i livet, uppväxtens relation till vuxna, mor och far, syskon kompisar, föräldrarollen, motgångar, framgångar, ja listan kan göras lång. Och detta är ju rationellt och äger giltlighet. Men inte detso mindre kvarstår frustrationen över att konsekvensen av kollegans verklighetsuppfattning tycks  bekymra hen mindre än att faktiskt tänka om.  Och frustrationen är ömsesidig.

I arbetet med att föra verksamheten framåt ligger det ett stort ansvar i att försöka förstå sin motpart. Hur svårt det än kan vara. Inte för att detta alltid leder till att lösa upp den gordiska knuten men det kanske underlättar att iaf inse att kollegor både är medhjälpare och motståndare. Både avsiktligt – och oavsiktligt.

Hur komma vidare?

 • Betydelsen av att kritiskt reflektera över sig själv skall inte underskattas
 • Söka feedback och vara öppen för att ta emot andras uppfattningar och åsikter.
 • Lyssna,lyssna och lyssna.
 • Eftersträva konsenus. Just det, konsensus. Detta av många nedvärderade ord. Men ordet står inte för undfallenhet och svaghet, snarare är det ett uttryck för ett stort engagemang hos människor som har en egen uppfattning och som vill söka samförstånd för att skapa en långsiktigt hållbar lösning.

 

Men det tar tid. Har man tiden skall den tillvaratas för det är ur motstånd som utveckling alstras. Har man inte tiden, ja då måste någon ha tolkningsföreträde.

Verklighetspostulatet

Posted in AIMS International Sweden, Kommunikation, Kreativitet | Leave a comment

Vad händer med kroppsspråket när vi allt mer kommunicerar digitalt?

Vi uttrycker oss alla med kroppsspråket. Hela tiden. Medvetet eller omedvetet. Med kroppens språk kan vi förstärka de personligheter vi är och de budskap vi vill förmedla. Lika väl kan kroppsspråket brutalt avslöja oss när vi inte menar det vi säger. En sak är vad vi med ord kommunicerar till varandra. Kroppsspråket berättar om vi menar det eller inte och andra tolkar oss utifrån vad de ser och känner in.

I sociala sammanhang har vi på kort tid vant oss vid synen av böjda nackar och medmänniskors uppmärksamhet riktad på smartphones. Vad händer med kroppsspråket då vi allt mer kommunicerar digitalt? Tappar vi viktiga förmågor eller kommer vi att få ihop det digitala och det fysiska i en god omnikanalskommunikation?

Kroppsspråket som sådant

Man har länge intresserat sig för och forskat i kroppsspråket. Vi reagerar i all mänsklig kontakt på otaliga signaler från andra. Den icke-verbala kommunikation utgörs av ansiktsuttryck, blickar, gester, tonläge, kroppshållningar, beröringar och proxemik (hur vi använder det fysiska rummet i vår kontakt med andra).

Man hänvisar ofta till Professor Albert Mehrabian när kroppsspråk ska studeras. Han skapade på 1960-talet en inledande förståelse av kroppsspråk och icke-verbal kommunikation och hans forskning kom att utgöra en bas för förståelsen för kroppsspråkets stora andel i vårt uttryck av känslor. Han menade att:

7% förmedlas av det vi säger

38% via det sätt på vilket orden sägs

55% via ansiktsuttryck

Allt mer digitala

GlobalWebIndex visar att den genomsnittliga internetanvändaren i år spenderar cirka 6 timmar varje dag på internetbaserade enheter och tjänster – det är ungefär en tredjedel av deras vakna liv. Om man summerar tiden som alla 4 miljarder internetanvändare i världen spenderar på nätet 2018 så blir det 1 miljard år. (källa: We Are Social, 2018)

Det digitala kroppspråket

Man talar om digitalt kroppsspråk också och menar då de aktiviteter vi har och de spår vi lämnar efter oss i digitala sammanhang. Aktiv och passiv närvaro registreras som personliga uttryck. Vi kan se detta som en bas. En stor del av närvaro på nätet är passiv. Vi läser, tittar, följer. Andelen aktiv kommunikation ökar dock och då blir det viktigare att kunna visa våra känslor.

Här kommer emojier in i bilden. Förutom ordens innebörd lägger vi till ett känslouttryck som kan sägas ersätta det fysiska kroppsspråket. Vi kan i dag stärka våra skrivna meddelanden med över 1000 olika symboler och främst är det humörssymbolerna 😊☹ i en massa olika varianter som kommer närmast kroppsspråket.

Lite liknande är det med postandet av bilder. En stor del går ut på att visa hur vi har det, hur vi ser ut, var vi är, vad vi äter etc. Men både med textmeddelanden och bilder kan det i varumärkenas och yttrandeviljans högkonjunktur bli viktigare att visa upp något än att kommunicera ärligt. När digital kommunikation är tillrättalagd eller långt ifrån ens sanna jag riskerar vi att få problem. Det blir svårt och splittrat att hålla skenet uppe över tid. En hypotes är att det växer fram en tomhetskänsla, splittring och på sikt en upplevelse av tillkortakommande då man inte är hel i sina uttryck / sina personas i de digitala kanalerna och i fysiska livet.

Video ändrar en del på det hela. Där kommer kroppsspråket in i bilden igen men det är så klart skillnad på inövade publiceringar och spontan kommunikation människor emellan.

Så vad är kroppsspråkets framtid i kommunikationen?

I videos och via Skype och FaceTime spelar kroppsspråket igen en roll men det är framför allt i Telepresence som det kommer att bli mycket viktigt. ”Telepresence är en uppsättning tekniker som gör det möjligt för en person att känna sig som om de var närvarande, att visa sig vara närvarande eller att leverera en effekt via telerobotics på ett annat ställe än deras sanna plats.” (Wikipedia). Att interagera med andra människor ansikte mot ansikte och i helbild kommer att utmana och ställa krav.

Rapporten från Ericssons ConsumerLab-undersökning 2018 pekar också allmänt på ett paradigmskifte, eftersom konsumenterna förväntar sig att digitaltekniken i allt högre grad kommer att fungera på mänskliga villkor. Enligt rapporten handlar en trend om att människans kroppsspråkallt mer blir användargränssnittet mellan människan och hennes devices.

Slutligen

Det man vill vara bra på och i möjligaste mån kontrollera kräver vår medvetenhet och att vi tränar den förmågan. Interaktion och kommunikation är basen i vårt varande som människor. Att förmedla våra tankar och känslor, att interagera och att förstå varandra.

Det är självklart och bra att vi kommunicerar i olika kanaler. Några saker hoppas jag dock på med tanke på kroppsspråket:

 • Att vi uppmärksammar kroppsspråkets betydelse för kommunikationen både i fysisk och digital kommunikation. Att vi ser till att hänga ihop som personer och värna om äktheten i våra uttryck.
 • Att vi går från passiv och kvantitativ till aktiv och värdegivande kommunikation så att vi inte lägger så mycket tid på aktiviteter som inte tillför mening. Att vi ser upp med de beroendeframkallande lockelserna och tar kommandot om vilka kanaler vi vill använda och hur vi vill uttrycka oss i dem.
 • Att vi allt mer fokuserar på helheten i vår kommunikation. Att vi går från Multi-channel till Omni-channel också på personnivå. En omnichannel-kommunikation strävar efter att ge en helhetsupplevelse. Det spelar igen roll om vi kommunicerar digitalt eller i fysiska världen.

Det är svårt att veta hur kroppsspråket framöver kommer att utvecklas. Det finns både risker och möjligheter med att bli allt mer digitala. Då det knappast kommer att bli som vi tror så är det viktiga att vi verkar för ökad medvetenhet om utvecklingen och hur den påverkar oss.

Det skulle vara intressant att höra dina tankar om detta. Välkommen att kommentera!

Kroppsspråket

Posted in Kommunikation, Reflektion, Utveckling | 2 Comments

Pålitlighet viktigare än kompetens

Vi känner alla till vikten av att göra ett bra första intryck. Numera har de flesta koll på hur man förbereder sig för viktiga möten men ibland blir det ändå inte som man tänkt sig. Det klickade inte helt enkelt.

Amy Cuddy har forskat på det här och kan ha ett svar på varför det inte alltid blir som vi tänkt oss. Hon menar att vi ofta fastnar i att framhäva vår kompetens. Särskilt i professionella sammanhang. Visst, det är viktigt att vara kompetent men i hennes bok, Presence framkommer det att värme och pålitlighet är viktigare än kompetens vid ett första intryck och forskningen visar att detta går långt tillbaka i evolutionen. Redan på stenåldern var det viktigare att personen du mötte hade goda avsikter snarare än att hen var en mästare på att göra upp eld. Amy Cuddy jämför det med dagens MBA-studenter som kämpar hårt för att vara kompetenta och ofta prioriterar ner sociala kontakter och nätverkande för att studera. Det är inte ovanligt att de har svårare att få jobb för att de har för små nätverk och inte är duktiga nog på att skapa förtroende.

Boken bygger bland annat vidare på hennes Ted talk om kroppsspråk. Föredraget har visats över 31 miljoner gånger på nätet och har gett henne stor respons. Hon skriver att boken inte bara vänder sig till dig som chef utan att Presence är något alla behöver. Delar av boken känns lite självklara men sättet det presenteras på blir en fin uppdatering / påminnelse.

En varm, pålitlig person som också är stark framkallar beundran, men först efter att du har skapat förtroende blir din styrka en gåva snarare än ett hot.

prepare-for-your-first-impressions

Boken Presence kan du beställa här.

Posted in Bokbidrag, Kommunikation, Utveckling | Leave a comment

Skapa effektivare ledarskap

Vi pratar mycket och ofta om ledarutveckling. Vad som krävs för att lyckas och vad som är mindre framgångsrikt. Företag har ständigt på sin agenda att lägga mer resurser på ledarutveckling som ett viktigt led för att nå sina mål. Frågan är bara vad man ska välja från det stora utbudet öppna program eller hur man ska skräddarsy en ledarträning specifikt för de egna behoven.

Listan över vad som krävs för att lyckas som ledare är lång men enligt McKinsey & Company är det 4 egenskaper som står för 89% av ett effektivt ledarskap. Till stöd för påståendet har de gjort en grundlig undersökning. Här är en sammanfattning av de fyra egenskapernas innehåll:

Effektiv problemlösning –  Att samla in och analysera rätt typ av information som beslutsunderlag. Svårt att bemästra fullt ut men en stark nyckel till att ta rätt beslut.

Resultatorientering – Ledarskap handlar inte bara om att utveckla och kommunicera en vision och ett mål, utan till stor utsträckning om att uppnå resultat. Ledare med stark resultatorientering tenderar att betona vikten av effektivitet och produktivitet och att kunna prioritera de viktigaste arbetsinsatserna.

Söka olika perspektiv – Att basera beslut på sund analys och att uppmuntra anställda att bidra med idéer för att förbättra prestanda. Förstå att skilja på viktiga och oviktiga frågor. Höja blicken och se långsiktigt samt att hitta inspiration från ibland kanske oväntat håll.

Stödja andra –  Bygga förtroende genom att visa äkta och uppriktigt intresse för sin omgivning. Inspirera och hjälpa kollegor att övervinna deras utmaningar. Vara delaktig i grupparbeten för att på så sätt främja organisatorisk effektivitet.

Läs hela undersökningen i McKinsey & Cos’ artikel.

 

 

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap | Leave a comment

Hur mår HR 2014?

Jag tillbringade 2 dagar på #hrunconf i Kista Science Tower och det slår mig ännu en gång att ingen är bättre än sitt nätverk. Där samlades cirka 80 deltagare från hela Sverige som på olika sätt arbetar med och brinner för HR och dess utveckling.

En unconference är en deltagarstyrd konferens. Det betyder att man har ett tema men utan förbestämt schema. Alla deltagare får möjlighet att skriva upp sig som talare på en ”grid”. På HRunconf väljer man om man vill hålla ett föredrag, leda ett samtal eller hålla en workshop. Varje session är 45 minuter lång och det pågår 5 sessioner parallellt. Meningen är att man ska röra sig mellan sessionerna och ta del av så mycket som möjligt. Jag tilltalas av det fria i sammanhanget. Att man kan välja att tala om något för att man vill ha andras input. Vågar man vara öppen och transparent möts man av andras öppenhet och något växer ur samtalen. En nackdel med formatet kan vara att man kan känna en viss stress ibland då man har svårt att välja vilket spår man ska gå på.

Årets grid bestod av en bred samling teman (några exempel):

 • Hur mäta effekterna/nyttan av ledarutvecklingsinsatser?
 • Chefsrollen och det outtalade chefsuppdraget – exempel från ideell sektor
 • Medarbetare i Sociala Medier hur bör HR förhålla sig
 • Konflikthantering och medling på arbetsplatser, Hur kan HR arbeta för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring konflikthantering?
 • Digital stress en strategisk fråga för HR eller individens problem?

Flera av spåren hade någon form av koppling till våra digital vanor och det kanske inte är så konstigt då idén till hrunconference föddes ur samtal på Twitter vilka ledde till den första sammankomsten 2011 och hur det digitala hela tiden får en alltmer central roll i våra yrkesliv. Kanske är det först nu som internet börjar få en riktigt bred genomslagskraft i våra liv? Nu när de som snart är morgondagens ledare inte har haft ett liv utan internet.

Jag tänker vara med nästa år också. Ett bra sätt att ta pulsen på HR!

grid

Posted in Kommunikation, Utveckling | 1 Comment

Vad vi gör på internet 2013

Läser med stor behållning om hur våra internetvanor ser ut 2013. Punkt Se har precis gett ut sin årliga analys “Svenskarna och internet”. Tänker på att det pratas mycket om epostandet och att vi väljer andra sätt för kommunikation idag men fortfarande är det just läsandet av epost som tar mest tid i anspråk!

Lite statistik:

[table “” not found /]

Läs hela rapporten på punkt se

Bil i mobil

Posted in Kommunikation | Leave a comment

Endast var tredje VD får coaching

Enligt en undersökning gjord av bland andra Stanford University framkommer att två tredjedelar av alla tillfrågade VD:ar saknar coaching och nära 100% av dom säger sig vilja ha det. Vidare kan man läsa att de som faktiskt får coaching är det 78% som själva bett om det.

Det ställs hårda krav på VD:ar idag att de snabbt ska leverera. Borde det inte vara självklart att de får hjälp att utveckla sina ledaregenskaper löpande över tid?

De bästa ledarna ser ofta till att de får den coachning de behöver.

Läs hela artikeln på Human Resource Executive online.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap | Leave a comment

Allt är inte bara Linkedin

Linkedin är ett fantastiskt verktyg för att bland annat visa sitt CV publikt och knyta kontakter. Det är också mycket uppmärksamhet kring Linkedin och vissa hävdar att Linkedin tar jobb från Executive search-konsulter och rekryterare. Säger man något tillräckligt många gånger blir det sant men den här artikeln påstår att Linkedin inte konkurrerar med vårt arbete och använder sig av Linkedins egen statistik för att “bevisa” det.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Kreativitet | Leave a comment

Skapa ett lättläst CV

Jag har nu arbetat här med executive search i 7 månader och det är och har varit en spännande tid med stor egenutveckling och jag har även fått bidra till andras utveckling.

På nätet finns en uppsjö av artiklar om hur man vässar sitt CV för att stå ut i mängden. Många skickar in ett bra CV med information som är snyggt uppspaltat men jag känner ändå att jag vill dela med mig av några synpunkter och önskemål angående form och innehåll.

Börja med kontaktinformationen

Gör det lätt för mig att på en gång hitta namn, adress, epost och telefonnummer. Bifoga gärna en porträttbild i litet format i brevhuvudet.

Strunta i häftig design

Bästa hjälpen för mig som läsare är ett CV som är lättläst där jag enkelt hittar vad du kan, gjort och vill göra i din karriär. Jag gillar verkligen design men föredrar “Less is more”.

Beskriv vad du gör

Jag behöver känna till dina huvudsakliga arbetsuppgifter och inte bara din titel. Beskriv vilka dina huvudansvarsområden är. Kortfattat är bra.

Lista kronologiskt

Börja med där du arbetar nu och skriv sedan i fallande kronologisk ordning. Spalta upp dina utbildningar på samma sätt.

Personligt brev

Det är alltid trevligt att bifoga ett personligt brev men det är inte nödvändigt. I ett inledande skede räcker det gott med en hälsning tillsammans med ditt CV. Detta gäller naturligtvis om vi redan etablerat kontakt. Vill du skicka ditt CV utan att vi varit i kontakt med varandra vill jag gärna ha ett personligt brev också.

 

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Rekrytering, Utveckling | 4 Comments

Global assessment trends 2013

Läser 2013 Global Assessment Trend Report som är en grundläggande global undersökning om utvecklingstrender inom HR (globalt sett). Man skriver om framförallt fyra huvudriktningar och hur företag bör göra för att bäst utnyttja fördelarna.

 • Big data ger HR en unik möjlighet att öka affärsvärdet
 • Vikten av analys av “rätt” data för att säkra talangutvecklingen
 • Fokusera på rätt utveckling av tjänster inom rekrytering för att hitta rätt kandidater och utveckla talang inom företaget
 • Utnyttja mobil teknik för konkurrensfördelarna, inte för att följa strömmen

Jag kan inte låta bli att hänga upp mig lite på en annan del av rapporten, nämligen den om användandet av sociala medier inom rekrytering av nya kandidater och även för att utvärdera personal i stort.

Rapporten visar att ungefär 60% av de tillfrågade företagen säger sig använda eller ska använda sociala medier som ett verktyg vid rekrytering under 2013. Färre än 30% tror att informationen de kommer att få fram har någon särskild relevans och endast 11% tror att den kommer att vara viktigt som underlag för beslut om anställning.

Vidare säger rapporten att knappt vart femte företag har en uttalad policy kring användandet av sociala medier.

De här siffrorna förvånar mig. Jag trodde att fler företag använde sociala medier som ett av underlagen vid rekrytering. Det är ju ett vedertaget begrepp att “googla” någon och det blir allt vanligare att få kontakt via nätet. (Säg den som inte googlat sig själv för att få en överblick om vad som sägs om en på nätet.)

Det känns oroväckande att inte ens var femte företag globalt sett har en uttalad policy om sociala medier 2013 med tanke på hur stor genomslagskraft medierna ändå har. Sociala medier handlar ju om så mycket mer än olika personers rykte på nätet.

Många ledningsgrupper och HR-avdelningar har en viktig uppgift framför sig att utforma sitt företags policy kring sociala medier och att kommunicera ut den på ett bra sätt till sina medarbetare. Det handlar inte bara om hur man ska hantera sociala medier som ledare och anställd i ett visst företag och hur man kommunicerar via dem i rekryteringssammanhang. Lika mycket handlar det om hur de sociala medierna ska finnas med i företagets marknadsföring och långsiktiga värdeskapande.

Jag tror att sociala mediers roll kommer att bli allt mer affärskritiska framöver. Det är god tid att rusta sig för det nu om man inte redan har gjort det.

Sociala medier

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap, Reflektion | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se