Tag archives for förändringsarbete

Less is more – börsbolag delas

Det kan finnas olika skäl till att en styrelse beslutar att positionera om ett börsnoterat bolag. Vanligt är att de större aktieägarna vill se bolaget bli en så tydlig investering som möjligt. Aktieägarna har ändrat sin syn på bolaget och vill dela det. Värden synliggörs då vilket leder till att det samlade börsvärdet stiger. Ett exempel är delningen av SCA i två börsnoterade bolag. Ett för skogsinnehavet som behöll namnet SCA och ett bolag för hygienpapper med det nya bolagsnamnet Essity. Ett annat skäl att dela ett bolag är bolagen kan utvecklas bättre om de var för sig kan fokusera på sina kärnområden. Delningen av Atlas Copco är ett sådant exempel. Delen för industriella kunder behöll namnet Atlas Copco och en del för gruv- och anläggningskunder tog bolagsnamnet Epiroc.

De som främst trycker på för att se att bolaget blir en så tydlig investering som möjligt är de stora institutionerna. De är oftast en för allmänheten ganska anonym grupp av investerare. Exempel på sådana investerare är aktiefonder, försäkringsbolag, investmentbolag och stiftelser. Denna typ av investerare styrs av om möjligt ännu mera anonyma tjänstemän. Kapitalet kommer ofta från privatpersoner som inte själva har kunskap, tid eller vilja att sköta sina investeringar. Ibland vet privatpersonerna inte ens om vem eller vilka som sköter deras investeringar. Det gäller särskilt pensionssparandet.

Det börsnoterade bolaget kan fungera riktigt bra när investerarna ändå vill att styrelsen ska positionera om företaget. Nya finansiella mål sammanfattar väl hur institutionerna önskar se utvecklingen framöver och det leder till ett antal förändringar. Det kan vara lättidentifierade ekonomiska faktorer som påverkar aktieägarna – som exempelvis konjunkturkänslighet, utdelningspolicy, ränte- och valutarisk som styr. Det kan också vara faktorer som påverkar företagets ledare och anställda som t ex automatisering, centralisering eller decentralisering, digitalisering och utvecklingsbudget. Detta för att nämna några.

Därefter påbörjar man förändringsarbetet. De vanligaste styrmedlen för ledningen och som i hög grad påverkar de anställda är budget, föreskrifter, omorganisation, utbildning och utnämningar. För att göra förändringen så snabb och effektiv som möjligt gäller det för ledningen att skapa sig en så klar bild över situationen så snabbt som möjligt. Vad som ska göras är en lång lista. Exempelvis ska high potentials identifieras, utvärderas och ges rätt uppdrag. Nya målsättningar och incitamentsprogram ska implementeras.

När det gäller nyligen förvärvade bolag så är det ännu större osäkerhet kring möjligheter och framtida mål. Då gäller det att snabbt få in ny/rätt kompetens så att förändringen och implementationen med köpande bolag går så snabbt och effektivt som möjligt. Det kan bli extra viktigt att göra en genomgång av ledningsgruppens sammansättning, motivation och potential, en s.k .management audit för att veta vilka nyckelpersoner man har och vilken ledarförmåga och kompetens man behöver komplettera sig med.

Det är viktigt och intressant att analysera vilka finansiella mål ett börsnoterat bolag har och om ägarna har önskemål om att bolaget ska positionera om sig. För oss gäller det sedan att underlätta måluppfyllelsen genom att bidra med rätt typ av ledare och nyckelpersoner.

OMPOSITIONERING AV BÖRSBOLAG

Du kanske också vill läsa:

Så här kan vi få Performance Management att fungera
På varje företags agenda – To FIND&GROW your leaders
Behöver du en strateg eller en specialist?

Posted in AIMS International Sweden, Delning av bolag, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

Change Management i utveckling

Change Management som begrepp handlade från början om att förstå hur människor påverkas av förändring i ett större perspektiv. Under 1990-talet kom begreppet att tydligare kopplas till förändringsarbete inom företagsvärlden. På 2000-talet har utvecklingen i större utsträckning handlat om att ta fram processer, verktyg och yrkesroller för att leda förändring.

Läser en rapport från Prosci, Best practices in Change Management – 2014 edition De har samlat in data från 822 projektledare i 63 länder och delat in rapporten bland annat i en trendspaning för kommande 2 år respektive 5 år. Här följer några av punkterna därifrån.

Trender för de kommande 2 åren:
Ökad medvetenhet kring behovet av förändringsledning

Deltagarna ser en ökad acceptans för förändringsledning. Man ser inom organisationerna en tydligare koppling mellan förändringsarbete och ökad användaranpassning, minskade projektkostnader och större stöd för projektens framgång som helhet.

Bredare tillämpning av förändringsledning
Ökad intern kompetens, snabbare tillämpning av förändrigsarbete och tillämpning för fler projekt rapporterades. I vissa fall har någon form av förändringsledning blivit ett krav som ett led i processen i projekt.

Ökat stöd från chefer för förändringshantering
Bättre sponsring, inklusive mer synlighet och större engagemang under hela projektlivscykeln. Vanligare med sponsorsamarbeten och större erkännande för mellanchefers roll i att leda förändring.

Verktyg och metoder
Ökad användning av metoder och verktyg för att hantera personal  och den mellanmänskliga sidan av förändringsarbete.

I ett 5-årsperspektiv:
Fortsatt ökad mognad i användandet av Change management
Större vikt vid att utveckla verktyg som är lättanvända, lätta att anpassa efter behov och ett ökat behov av användandet av styrkort. Mätning och statistik kommer öka i betydelse.

Posted in Dagsnoteringar, Hammarling Consulting, Ledarskap | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se