Tag archives for HR

Den interna kandidaten

Att identifiera och utveckla sina interna talanger är något som de flesta organisationer betraktar som högprioriterat. Däremot ser vi ofta brister i detta arbete. Antingen för att det saknas en systematik på området eller för att man i det enskilda fallet inte lyckas hantera den medarbetare som vill utvecklas inom den befintliga organisationen. Inte sällan leder detta till en frustration och ett missnöje hos den enskilde och i värsta fall till att denne väljer att lämna verksamheten. I rekryteringsuppdrag finns ofta en eller flera interna kandidater. Hur organisationer hanterar dessa personer varierar dock mycket. Oavsett hur man gör så kan det finnas utmaningar i sammanhanget, såväl för den enskilda interna kandidaten som för den rekryterande organisationen.

Fokus på kommunikation

När en organisation väljer att enbart vända sig internt i samband med en rekrytering handlar det ofta om större verksamheter med en kultur av att, åtminstone i första hand, rekrytera från de egna leden. Förhoppningsvis med en tydlig och klar hantering av såväl de interna talangerna som en bra struktur för successionsplanering. Förutom detta krävs det förstås en god kommunikation av hur man ser på interna rekryteringar till verksamheten. Den uppenbara risken man annars löper är att de interna kandidaterna blir besvikna. Detta över brister i både kommunikation och process som riskerar leda till tapp av motivation och prestation samt i värsta fall en förlust av medarbetare som man gärna sett skulle bidra till organisationen flera år framåt. Ett tyvärr inte ovanligt scenario är att organisationen inleder med en intern process som av naturliga skäl tar viss tid. När denna sedan inte leder fram till ett övertygande resultat tar man in en extern bedömning som dels kanske inte heller leder till ett avgörande, dels tar ytterligare tid och kraft av den interna kandidaten. I det yttersta läget landar man dessutom i att tjänsten ska konkurrensutsättas av externa kandidater, eventuellt med en eller flera interna kandidater fortfarande i processen. Vid det laget har allt dragit ut rejält i tid och dessutom prövat tålamodet på både en organisation med ett tydligt behov av att fylla en lucka och på interna kandidater.

Extern bedömning

Att ta in en extern bedömning och att konkurrensutsätta interna kandidater med externa sådana behöver inte vara något negativt, vare sig för den rekryterande organisationen eller för den enskilda kandidaten. Tvärtom kan verksamheten känna en större trygghet i att man får en extern bild av en person man känner sedan tidigare. Omständigheter och egenskaper som inte kommer fram i det dagliga arbetet kan vara lättare för en kvalificerad extern bedömare att identifiera. En annan tydlig fördel är att både den kandidat som får rollen och organisationen denne ska verka i kan känna trygghet i att rekryteringen har skett i öppen konkurrens och med extern prövning. Ett förfarande som skapar legitimitet. Att tänka på för den som har att hantera interna kandidater:
 • En tydlig process från första början sparar tid och frustration
 • Kommunicera den processen, både generellt och med den enskilde
 • Att hålla processtiden så kort som möjlig
 • Ta extern hjälp, det bidrar med såväl ett bättre beslutsunderlag som större legitimitet
 • Konkurrensutsätt med externa kandidater av samma skäl
 • Ha en plan för att hantera den eller de interna kandidater som inte får jobbet
Vår bedömning är att det bästa i varje rekrytering, för både organisation och medarbetare, är en god och långsiktig planering, tydlig och klar kommunikation och ett externt inslag i processen. Med en sådan process skapas förutsättningar att ta till vara den kapacitet som finns både internt och externt samt att ge förutsättningar för önskade resultat och ett stabilt och legitimt ledarskap. intern kandidat
Posted in AIMS International Sweden | 1 Comment

Därför rankas teamutveckling högt

Ny forskning visar varför fokus på teamutveckling är minst lika viktig som ledarskapsutveckling för att skapa en framgångsrik verksamhet med nöjda medarbetare.

Skiftet inom HR och ledarutveckling har pågått under flera år men trappas upp ytterligare beroende på det ökade användandet av digitala tekniker, vikten av snabbare innovation och en yngre arbetskraft med nya krav.

Deloitte har nyligen publicerat en omfattande undersökning, Global Human Capital Trends 2016. The New Organization: Different by design. Jag har valt att fokusera på fyra trender för att lyckas inom en organisationsmodell där teamens prestation är en viktig nyckel till framgång.

Gemensamma värderingar och kultur

När vi arbetar i geografiskt spridda team för att finnas nära kunderna måste det finnas tydliga riktlinjer och värderingar för att hjälpa oss bestämma vad som ska göras, hur man bäst tar beslut, och vad vi anser är acceptabelt beteende.

Transparenta mål och projekt

Eftersom “mitt” team är beroende av att samarbeta med andra team behövs en transparens kring våra respektive projekt och gemensamma mål. Det ska vara enkelt för alla att ta del av övergripande finansiella mål och visa vem som gör vad i respektive team.

Feedback och ett fritt flöde av information

Årliga utvecklingssamtal är otillräckliga. Det behövs ett mer övergripande sätt att arbeta med feedback och det sker idag i digitala informationscentra där alla enkelt får ta del av relevant information och av olika rapporter. Det gäller att vara tydlig med vem som har yttersta ansvaret men också göra det så enkelt som möjligt för alla att vara delaktiga.

Belöna kompetens och bidrag istället för ställning

Med plattare organisationer blir karriärvägarna annorlunda än tidigare. Team sätts samman för att lösa vissa uppgifter för att sedan lösas upp. Deltagarna går sedan vidare till andra team vilket gör att individen i högre grad blir belönad för kompetens och bidrag snarare än position.

Det här ställer stora krav på såväl ledning som HR. Hur skapar vi en digital miljö med relevant data och undervisning som alla kan ta del av? Bland utmaningarna för ledare märks vikten av att vara tydliga ambassadörer för företagets värderingar och att snabbare dela information och kunskap mellan teamen.

I Deloittes globala undersökning Global Human Capital Trends 2016 var den viktigaste frågan bland 7000 deltagare i 130 länder: Hur omformar vi på bästa sätt organisationsstrukturen? Undersökningen visar på den akuta vikten av att man kan kanalisera verksamhetens kompetens och prestation. Där bedömer jag att ett moget teamarbete kan vara en viktig del i framgången.

 

teamutveckling

Posted in Ledarskap | Leave a comment

Hur mår HR 2014?

Jag tillbringade 2 dagar på #hrunconf i Kista Science Tower och det slår mig ännu en gång att ingen är bättre än sitt nätverk. Där samlades cirka 80 deltagare från hela Sverige som på olika sätt arbetar med och brinner för HR och dess utveckling.

En unconference är en deltagarstyrd konferens. Det betyder att man har ett tema men utan förbestämt schema. Alla deltagare får möjlighet att skriva upp sig som talare på en ”grid”. På HRunconf väljer man om man vill hålla ett föredrag, leda ett samtal eller hålla en workshop. Varje session är 45 minuter lång och det pågår 5 sessioner parallellt. Meningen är att man ska röra sig mellan sessionerna och ta del av så mycket som möjligt. Jag tilltalas av det fria i sammanhanget. Att man kan välja att tala om något för att man vill ha andras input. Vågar man vara öppen och transparent möts man av andras öppenhet och något växer ur samtalen. En nackdel med formatet kan vara att man kan känna en viss stress ibland då man har svårt att välja vilket spår man ska gå på.

Årets grid bestod av en bred samling teman (några exempel):

 • Hur mäta effekterna/nyttan av ledarutvecklingsinsatser?
 • Chefsrollen och det outtalade chefsuppdraget – exempel från ideell sektor
 • Medarbetare i Sociala Medier hur bör HR förhålla sig
 • Konflikthantering och medling på arbetsplatser, Hur kan HR arbeta för att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring konflikthantering?
 • Digital stress en strategisk fråga för HR eller individens problem?

Flera av spåren hade någon form av koppling till våra digital vanor och det kanske inte är så konstigt då idén till hrunconference föddes ur samtal på Twitter vilka ledde till den första sammankomsten 2011 och hur det digitala hela tiden får en alltmer central roll i våra yrkesliv. Kanske är det först nu som internet börjar få en riktigt bred genomslagskraft i våra liv? Nu när de som snart är morgondagens ledare inte har haft ett liv utan internet.

Jag tänker vara med nästa år också. Ett bra sätt att ta pulsen på HR!

grid

Posted in Kommunikation, Utveckling | 1 Comment

Endast var tredje VD får coaching

Enligt en undersökning gjord av bland andra Stanford University framkommer att två tredjedelar av alla tillfrågade VD:ar saknar coaching och nära 100% av dom säger sig vilja ha det. Vidare kan man läsa att de som faktiskt får coaching är det 78% som själva bett om det.

Det ställs hårda krav på VD:ar idag att de snabbt ska leverera. Borde det inte vara självklart att de får hjälp att utveckla sina ledaregenskaper löpande över tid?

De bästa ledarna ser ofta till att de får den coachning de behöver.

Läs hela artikeln på Human Resource Executive online.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap | Leave a comment

Allt är inte bara Linkedin

Linkedin är ett fantastiskt verktyg för att bland annat visa sitt CV publikt och knyta kontakter. Det är också mycket uppmärksamhet kring Linkedin och vissa hävdar att Linkedin tar jobb från Executive search-konsulter och rekryterare. Säger man något tillräckligt många gånger blir det sant men den här artikeln påstår att Linkedin inte konkurrerar med vårt arbete och använder sig av Linkedins egen statistik för att “bevisa” det.

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Kreativitet | Leave a comment

Global assessment trends 2013

Läser 2013 Global Assessment Trend Report som är en grundläggande global undersökning om utvecklingstrender inom HR (globalt sett). Man skriver om framförallt fyra huvudriktningar och hur företag bör göra för att bäst utnyttja fördelarna.

 • Big data ger HR en unik möjlighet att öka affärsvärdet
 • Vikten av analys av “rätt” data för att säkra talangutvecklingen
 • Fokusera på rätt utveckling av tjänster inom rekrytering för att hitta rätt kandidater och utveckla talang inom företaget
 • Utnyttja mobil teknik för konkurrensfördelarna, inte för att följa strömmen

Jag kan inte låta bli att hänga upp mig lite på en annan del av rapporten, nämligen den om användandet av sociala medier inom rekrytering av nya kandidater och även för att utvärdera personal i stort.

Rapporten visar att ungefär 60% av de tillfrågade företagen säger sig använda eller ska använda sociala medier som ett verktyg vid rekrytering under 2013. Färre än 30% tror att informationen de kommer att få fram har någon särskild relevans och endast 11% tror att den kommer att vara viktigt som underlag för beslut om anställning.

Vidare säger rapporten att knappt vart femte företag har en uttalad policy kring användandet av sociala medier.

De här siffrorna förvånar mig. Jag trodde att fler företag använde sociala medier som ett av underlagen vid rekrytering. Det är ju ett vedertaget begrepp att “googla” någon och det blir allt vanligare att få kontakt via nätet. (Säg den som inte googlat sig själv för att få en överblick om vad som sägs om en på nätet.)

Det känns oroväckande att inte ens var femte företag globalt sett har en uttalad policy om sociala medier 2013 med tanke på hur stor genomslagskraft medierna ändå har. Sociala medier handlar ju om så mycket mer än olika personers rykte på nätet.

Många ledningsgrupper och HR-avdelningar har en viktig uppgift framför sig att utforma sitt företags policy kring sociala medier och att kommunicera ut den på ett bra sätt till sina medarbetare. Det handlar inte bara om hur man ska hantera sociala medier som ledare och anställd i ett visst företag och hur man kommunicerar via dem i rekryteringssammanhang. Lika mycket handlar det om hur de sociala medierna ska finnas med i företagets marknadsföring och långsiktiga värdeskapande.

Jag tror att sociala mediers roll kommer att bli allt mer affärskritiska framöver. Det är god tid att rusta sig för det nu om man inte redan har gjort det.

Sociala medier

Posted in Hammarling Consulting, Kommunikation, Ledarskap, Reflektion | Leave a comment

I New York kan dina tweets vara lika viktiga som din CV

På plats i New York för att närvara på ArtExpo New York 2013

Stämningen är annorlunda nu mot för knappa 2 år sedan då ekonomin var ansträngd. Folk shoppar. Köerna på Starbucks på Spring Street är långa under de flesta timmar man håller öppet. SOHO känns lite som en jättegalleria för Apple Store, Savoir Beds med flera och varje designer rädd om sitt namn har en cool butik här med säkerhetsvakter och rätt musik. Många svenska företag finns på plats, bland andra: Hästens, Acne, Fjällräven och Gudrun Sjödén.

Flera stora reklambyråer pratar öppet om hur de jobbar med att koppla ihop onlinemarknadsföringen med den mer traditionella reklamen. Att gränserna suddas ut och hur kundernas krav på tillgänglighet och relevant information på nätet blandat med att enkelt kunna köpa samma tröja som en viss skådespelare har i ett avsnitt av favorittvserien samtidigt som de ser det på tv sätter press på marknadsförarna. Det sägs att förra IT-kraschen delvis berodde på att alltför många företag försökte analysera åt vilket håll marknaden var på väg istället för att följa med och prova sig fram. Nu handlar det om pro-aktivitet. Get it done. Gör om, gör rätt.

Priserna på lägenheter går upp. Samtidigt ser man fortfarande många hemlösa och tidningarna skriver om artister som dött delvis på grund av att de inte haft vettig försäkring när de blivit sjuka. Eller ingen riktig försäkring alls. Senast i raden är Jason Molina som gick bort 16 mars där hans familj kämpat under flera år för vård. Den vård han fick betalades till stora delar av donationer från hans fans.

Forbes skriver om HR och sociala medier. Hur företag utnyttjar nya tekniker för att rekrytera, utveckla och engagera personal.

Att se till att ha en uppdaterad och lättillgänglig CV kommer alltid att vara viktigt men inom många brancher är det minst lika viktigt att bygga på sitt personligt varumärke. Rekryterare börjar titta mer på när du Twittrade senast. Hur stort och kvalitativt ditt kontaknät på Linkedin är och till och med vad du har för Klout score (Klout är en tjänst som samlar scores ~ungefär poäng på ditt engagemang i sociala medier och vilket inflytade du har på andra).

Det är självklart för många att använda en executive search-konsult för att lösa rekryteringen av till exempel VD och specialister. Headhunters kommer fortsätta hitta kandidater innan de vet att de letar efter ett nytt jobb och det kan komma att gälla fler yrkeskategorier. Dom flesta har fullt upp med att leverera på jobbet och jobba på sitt personliga varumärke online och därför blir det svårt att samtidigt söka jobb och tänka långsiktigt strategiskt.

Grannen på sätet i tunnelbanan, en man i 60-årsåldern visar stolt upp en app i sin smartphone som håller koll på alla tunnelbanelinjer i realtid. På Apple Store jobbar en kille i övre medelåldern i deras Genius Store och visar nya appar för en kvinna i samma ålder. Alla tycks vara online hela tiden oavsett ålder här. Det är inget ungdomsfenomen.

New York

Posted in Reflektion | 1 Comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se