Tag archives for idéer

Skapa bättre kreativa flöden på arbetsplatsen

De flesta kreativa idéer delar en slags gemensam struktur som handlar om att de är originella och samtidigt väldigt användbara.

Man behöver en blandning av hårt arbete och en skopa tur. Konstnären Chuck Close har sagt att inspiration är till för amatörer, vi andra går till jobbet och börjar arbeta.

Kanske är det primära kännetecknet för kreativitet förmågan att utmana status quo för att komma fram till nya och bättre lösningar?

Jag tror att kreativitet behöver stor frihet i den bemärkelsen att man bör främja en miljö där det är högt i tak. Där man uppmuntras att tänka annorlunda och att ifrågasätta. Ett problem jag stöter på ibland är att man tror att kreativitet bara handlar om konstnärlighet när den i själva verket finns överallt och inte heller bör värderas olika. Hur man analyserar siffror i bokföringen och vad man använder den kunskapen till eller hur man utvecklar nya affärsidéer handlar om kreativitet precis som när man målar en tavla. Men. Samtidigt som det är viktigt med hög tolerans och öppenhet tror jag att kreativitet och inspiration ofta mår bra och växer i situationer där man på förhand bestämt vissa regler. Att ha för många valmöjligheter kan ibland vara hämmande.

En ledares roll är ofta en kreativ utmaning. Hur ska man nå ett visst resultat? Hur coachar man sitt team till att fungera på bästa sätt utifrån sitt teams förutsättningar? Hur ser man själv till att utvecklas kontinuerligt för att möta de behov och utmaningar som finns i det ständigt föränderliga?

En forskare vid namn Rom Schrift liknar kreativiteten vid en muskel och hävdar att det går att träna den för att bli mer kreativ.

Den träningen behöver inte vara svårare än att aktivt tänka på att utvecklas. Att förstå sin omvärld. Att förstå sina kunder, kundernas behov och vad de kommer att behöva framöver. Sök upp människor som är annorlunda än du. Använd olika kanaler för att samla in information. Var öppen för idéer och lösningar som inte liknar dina egna. Fäst vikt vid att se olika perspektiv.

Flera forskare talar om vikten av att dagdrömma för att låta tankar och idéer flöda fritt. Men hur ska man skapa utrymme för dagdrömmar på arbetstid? Kanske är det bättre att avsätta tid för att göra något som inte är direkt knutet till arbetet men vars syfte är att man lär sig något nytt medan man låter huvudet vila från ordinarie frågeställningar?

Kikare

 

 

Posted in Kreativitet | Leave a comment

Hur få fram de riktigt bra idéerna?

Kanske jag går mot trendströmmen nu. Det sägs och skrivs nämligen en hel del ofördelaktiga saker om brainstorming. Att den inte fungerar. Att den är slöseri med tiden. Är omodern.

Då tänker jag att det beror väl helt och hållet på hur man gör och vad man vill uppnå. Jag har inget emot brainstorming alls som ett sätt att vidga tänkandet och fånga idéer som kan föra framåt. Sak samma om det handlar om affärsutveckling eller personlig sådan. Jag tycker ordet/begreppet är oslagbart och använder det ofta när jag syftar på en situation då tankarna får vandra fritt för att hitta nya vägar. Sedan är jag inte så fast i en specifik metodik när det gäller skapande överlag och idéskapande specifikt. Jag tror inte det finns någon metod som ger oss alla svaren. Varje person, team eller verksamhet som vill utveckling och som är beroende av nytänk behöver hitta sin innebörd och sin arbetsprocess. Vi vill nå resultat. Få fram de riktigt bra idéerna. Inte ägna oss åt sådant som inte fungerar.

Den klassiska Brainstorming-metoden framhåller kvantitet framför kvalitet, att man inte ska kritisera under idékläckarprocessens gång, att man ska bygga på varandras idéer och att det är bättre ju vildare idéer man får fram. Ofta brainstormar man vid något enstaka tillfälle. Kanske är man ovan vid hela situationen att arbeta kreativt. Vet inte vad man ska ha för förväntningar. Då är det klart att man lätt blir besviken. Man sätter sig inte och spelar trummor heller.eller gör så mycket annat utan att lära sig hantera hantverket, processen och tränar en hel del innan resultaten kommer till en.

Utifrån min erfarenhet fungerar brainstorming bra om man tar fasta på följande:

1. Ge brainstormingen ett sammanhang och ett uppdrag. Varför den görs och om det ska vara ett mycket fritt idébollande eller en mera konkret problemlösning i någon fråga. Vad man önskar uppnå. Handlar det om ett enstaka tillfälle eller har processen flera steg?

2. Välj vem/vilka som ska delta. Det kan vara effektivt att vara en stor grupp men det är mera undantag än regel. Man kan brainstorma själv. Gärna ofta så att det blir en vana. Riktigt bra blir det om man har någon som man vet man bollar idéer med extra dynamiskt. En person som gör att du växer. Kanske allra, allra bäst blir det när man kombinerar eget, individuellt spånande med att senare utbyta idéer med ett bra bollplank eller team och försöka få idéerna att lyfta/växa med gemensamma krafter. Ska man tänka allt i grupp blir processen lätt styrd av det som någon börjar prata om.

3. Lär känna den egna kreativa processen Uppmuntra och skapa förutsättningar för individuella, parvisa och/eller gruppvisa idékläckarplatser och –tillfällen som fungerar. Lär också känna dig själv som brainstormare – dina tankemönster, normer. Ge dig ro att kreera men utmana dig också.

4. Hitta ett sätt att ta hand om idéerna och att utvärdera dem. Återkom till dem.

5. Tänk igenom förväntningar och tidsperspektiv. En del bra idéer är lättplockade men många behöver tid att växa till sig. Arbeta upp ett kreativt flöde men undvik att rikta in dig på bara de stora fantastiska idéerna. Risken är stor att man låser sig och att man missar just flödet i sig.

(Jag bygger mina synpunkter dels på studier om kreativitet och utveckling, dels på erfarenheter som affärsutvecklare, bildkonstnär och psykolog.)

Sommaren är en bra tid att vädra tankarna på! Hoppas du får många värdefulla idéer.

Posted in Kreativitet, Reflektion, Utveckling | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se