Tag archives for näringsliv

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Vi hjälper uppdragsgivare att rekrytera ledare till både näringsliv och offentlig förvaltning. Skillnaderna vi möter i uppdragen kan vara stora. Det är två beställningar med tämligen avgörande olikheter. Förutom de mest uppenbara skillnaderna, som de olika förhållningssätten till ekonomistyrning, vinstdrivande eller inte, så är de många uttalade och outtalade olikheterna något som ofta underskattas.

En relativt ovanlig rörelse

Även om många talar i positiva termer om att fler borde pröva på ”den andra sidan” så är det en ganska ovanlig rörelse. Att ha arbetat ett par tidiga år på den ena sidan för att sedan byta är kanske inte så ovanligt. Det ger med all säkerhet värdefulla insikter som man kan ha nytta av längre fram i karriären. Att däremot byta sida när karriären mognat och man fått större ledarroller är trots allt mindre vanligt förekommande.

Vilka utmaningar kan man då möta?

Jag skulle utan tvekan säga att den största utmaningen är den kulturella skillnaden. Hur svårt det är att på djupet förstå hur det fungerar är ett återkommande tema när vi ställer frågan till kandidater som har tagit språnget. Strukturen är en annan punkt som många fått ägna mycket energi åt att förstå. Det gäller både i sina formella och informella delar. Inte minst det sista förefaller vara en rejäl utmaning för de som går från näringsliv till offentlig sektor. Att bryta mot oskrivna och outtalade regler är förstås lätt hänt när man redan kämpar med att förstå de formella strukturerna. Ovanpå detta bidrar sannolikt ersättningsmodeller och nivåer starkt till att göra språnget svårare. Pensionsmodeller är en annan del som kan påverka, t.o.m. för den som går mellan stat och kommun.

Hur kan vinsterna se ut?

Vilka uppsidor finns det då med att fler på ledande nivå rör sig mellan näringsliv och offentlig sektor? En tydlig vinst är naturligtvis att det skulle leda till färre missförstånd i mötet mellan dessa två världar. Att kunna navigera och på allvar förstå den andra sidan kan vara helt avgörande för framgång. Dessutom finns det helt säkert stora lärdomar att dra när det kommer till hur man skapar effektiva och välfungerande organisationer. Slutligen vittnar många om att det är genuint berikande på det personliga planet att växla perspektiv.

Möjliga medskick

Ett medskick till både den rekryterande parten och till kandidater är att vara ödmjuk inför hur stora skillnaderna faktiskt kan vara. Även mycket erfarna chefer, som gjort aktningsvärda karriärer på den ena sidan för att sedan byta, vittnar om att skillnaderna är större än de hade kunnat föreställa sig. Det kommer helt enkelt att ta tid innan man fullt ut förstår. Ett annat tydligt medskick till den som rekryterar är att inte underskatta behovet av onboarding, utbildning och anpassad coachning. Det är en god investering i tid och ansträngning för alla parter.

Att röra sig mellan näringslivet och offentlig förvaltning

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se