Våra reflexioner från Säkerhets- och Försvarsföretagens stämma

AIMS International Sweden är sedan 2023 Strategisk Partner till branschorganisationen Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF). Under den gångna veckan hade vi därför möjlighet att delta vid föreningens årsstämma, ett evenemang som i år anordnades tillsammans med Teknikföretagen. Ett av de teman som avhandlades var Sverige i det nya säkerhetslandskapet, vilket ledde till många intressanta diskussioner under dagen.

Försvarsindustrin är en bransch som både i Sverige och världen har hamnat i fokus de senaste åren och som växer kraftigt samtidigt som dess betydelse för Sveriges säkerhet har ökat starkt. AIMS International har som strategisk partner inom våra kompetensområden Executive Search och Board Services en roll att stödja branschen i den förändring som den står inför.

Teknikföretagens nyligen avgångne VD, Klas Wåhlberg, fångade en del av den pågående förändringen när han beskrev hur försvarsindustrin historiskt har varit källan till tekniska innovationer, som sedan efterhand fått även civil tillämpning. Nu har förhållandena förskjutits något då den civila sidan har tagit över innovationsledartröjan på vissa områden. Vi ser en värld där gränserna mellan civil och militär materiel har blivit mindre tydliga och där innovationsflödena strömmar i båda riktningarna.

Korsbefrukta civila och militära produktionsflöden

Den här dynamiken påverkar också hur karriärvägar går. Där det tidigare var mindre vanligt att gå mellan civil och militär industri. Många gjorde hela sin karriär i en triangel mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin samt, inte minst, mellan de olika försvarsindustriföretagen. Nu ser vi nu en ökad rörlighet mellan den civila industrin och försvarsindustrin. Vår bedömning är att den rörelsen kommer att fortsätta och dessutom tillta, dels för att det är helt nödvändigt i den expansion som sker, dels för att behoven av kunskapsöverföring från civil produktion till försvarsmaterielproduktion ökar. Möjligheten att lära av de många gånger högre produktionsflöden som civil tillverkning innebär blir en viktig tillgång när vi står inför krav på snabbare och större leveranser av försvarsmateriel.

Ökad export och internationell samverkan

Vi ser även ett starkare internationellt perspektiv på försvarsindustrin. Det handlar om allt ifrån att exporten ökar, i vissa fall kraftigt, till en expansion av svenska företag på viktiga marknader i världen. En annan fråga som får allt större uppmärksamhet är den om effekten av påverkade globala handelsflöden. Där börjar diskussionen ofta handla om värdet av en inhemsk eller åtminstone europeisk produktion. Även råvaruförsörjning av insatsvaror till produktion av försvarsmateriel är nu en fråga på ett sätt som den inte har varit sedan kalla krigets dagar. I samtal med våra europeiska och nordiska kollegor inom AIMS International, som också arbetar mot försvarsindustrin, hör vi liknande tongångar. Ökningen och delvis återtagandet av försvarsmaterielproduktion och kompetensförsörjningen av denna är helt centrala spörsmål.

Ökad internationalisering

SOFF är visserligen en svensk organisation med svenska företag som medlemmar men samtidigt har en majoritet av företagen internationella kopplingar. Det kan vara alltifrån export av produkter och tjänster till att de etablerar sig på strategiska marknader eller är en del av stora internationella koncerner. Att den internationella dimensionen är viktig märker vi själva av bland annat via rekryteringsbehov över landsgränserna. Det vill säga både där vi rekryterar i Sverige åt utländska aktörer och där vi stödjer svenska företag med uppdrag i andra länder.

Vi ser fram emot fortsatta samarbeten för att stärka en välmatchad kompetensförsörjning till säkerhets- och försvarsföretagen. Det gör vi både med Executive Search, d.v.s. rekrytering av ledare och affärskritiska nyckelpersoner och Board Services, utveckling av styrelser och ledningsgrupper.

Har du frågor eller vill diskutera med oss är du varmt välkommen att kontakta oss

Från oss på AIMS International Sweden deltog Jan Jendeby, Titti Hammarling, Rickard Thorgren och Börje Hammarling i stämman.

Rickard Thorgren och Jan Jendeby

Du kanske också är intresserad av några av våra tidigare inlägg:

Jan Jendeby – Insikter från mina Leadership talks

Annika Hall – Att inte ge råd är ibland det bästa en familjeföretagsrådgivare kan göra

Titti Hammarling – Har styrelsen den kunskap den behöver om cybersäkerhet och AI?

Rickard has been active as an Executive Search consultant since 2006 and has had the privilege to help clients in different areas of the market with leadership and specialist assignments. Rickard works on assignments at mainly top and middle management levels and in various specialist roles, with extra focus on Public sector and non-profit organisations ae well as within Industry and Automotive. Before starting with Executive Search, Rickard was an army officer in the Swedish armed forces. Rickard has a law degree from Uppsala University.

LinkedIn 

Posted in AIMS International Sweden | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AIMS International Sweden | Tullgränd 4, 5th floor, 111 30 Stockholm

+46 8 122 076 20 | info@aimsinternational.se